India Móngdàn Cotholic Paqzí Zùng íwe "Little flower" taq Bum Dvpoq We Shvngka.

India Móngdàn Cotholic Paqzí Zùng íwe "Little flower" taq Bum Dvpoq We Shvngka.

 

June 5 nì vsháng (3) nayi taq India Móngdàn mvniqbu binè Inhpa wamà Cotholic Paqzí Zùng "Little flower" gyik yvng gvza nvnggùn vlwe wùr dvpoq bùm tiqchàvngí dvpoqò vsvng mvshá shìwe tiq mvdò kèní dvpoq bøà we íe.Wedø bøna:tmì we taq dv:má lúnò vsvng màvl we ínigø zùng tiqmaq nø gvyaq a:tmì we svng zùng taq vkoq káng vlrìí shønò we íe.
 

 

Wedø bøna:p we nvng sing nø ka mvdòí wàò we svng nø shìni mvshá shì, bøn bøì we rvt mòngzøl dø satjin shìwe dang svng zùngmang rì nvng wuntán rìí zùng shvnvng June (6) yaq taq inpha wamà nvng dvgá zùng rìtaq wedø mvwà lvm dvpvt røt shìwe íe. Bùmí wapmò we we mvdo svng shyukchaqò we nvng vsúyaqrì kèní gø gøn dvtøpò nø vyé lùlvm dvpvt Cotholic shvngømré kèní gø June (5) ni taq røtnèm kà shøn bøà we íe.

 

Mvniqbù Cotholic paqzí dang taq vkoq káng vlrì gø Inpha wamà gaíchut svsado Dominic Lumon nvng June 5 ni taq bøn bøì we dang nvng singnø vyébò kà vrà shìlvm rìpòng dvshaqí wa bøà we íe. Tiq nvryì dvngtè vrà shì da:ngí yatwe bvnchvt rì nvrlvm kãciq rvt lún bø'à.

 

" Little flower" zùng nvng Pop gvliqgaq gobai zùng kèní guzele rì June 6 taq svndaq byaq vsvng nvnggùn dvtvn dá:ngí dørøm 1, nvryì rvtø taq dvtínza shínlín bóy wálún bøà we íe. 

 

Mvniqbùraq wunkyi nvng bvnyàyé wunkyi svng gø mvzøng lvm dvkám kà rìsvng dvtvn shìdø "Little flower" zùng nvng tiqdø íshà we dvtvn shìnø

mvniqbùraq taq vlwe zùng shángbè nø June 7, yaq taq zùng baton we íe.

Add new comment

4 + 1 =