India móngdàn nvng Nepal móngdànrì taq vtì tøngweí vsvng 40 sésèn gø dángteí dvshà mvhøt lvm vhømònø 189 gø shìbøì we shvngkà

India móngdàn nvmsvr lvpø vlwe Assam state nvng Nibó móngdànrì taq dèni laò mvyø shødøng rat vtì tøngweí we rvgaq taq vl we vsvngrì 40 sésèn gø dángteí dvshà mvhøtwe vhømò nø 189 gø shì:ámì wanø July 19 ni taq shøn:vtnà. Mìwà móng, díbet móng, India nvng Bangladesh móng taq kèní vyøwe Brahmaputra tìwang tøngráì we rat kvt:vm bvnlìrì gvyaqshì dvzvŕò we mvtaq vsvngrìò chømrì gø gvzà gvyaqò nø lím:vm bøà.

May shvlá dvgvp kèní Assam móng taq vtì tøngweí vsvng 275 sésèn gø dvshà mvhøt we vhømònø vsvng 79 gø shì bøìwe íe wanø Asúyaqí tvnùng bøàwe íe. Assam wamàò vtì nvng singwe rvlàng vgopèí shvngkà dapsvng shøn:vtnà we taq "vtì tøngwe zìdangnø àngwa zìdang taq kèní tétøng mvnshì ráìwe írat gvzà vyáshì ràe" wanø shøn tvnùng bøà. Yanila Assam wamà taq vtì tøngwe nvng Coronavirus yóga zønlì vkøn we dvshà mvhøt lvm vhømònø wamà 33 taq kèní 25 wamàrì taq ya lvbán vdòng taq vtì tøng ráì.

India móng taq vsvng 11sèn gø dángte Coronavirus yóga zínkéò nø yak lvm bvnchvtrì vkøn bøì wa nø India Asúyaq shvngkà taq kèní dvshvng:vtà. Nibó móngdàn Vsúyaq taq kèní gø wemóngdàn taq vtì tøngwe rvgaq vdølwe rat vsvng 100 jángø shì:ámì we rvt móngdàn vsvngrì svng vyáshì nø vl lvm dvkámò we íe.

Móngdàn vsvng 110 gø dángte shì:ámìnø 100 gø kvlaqshì bøì we íe. Vtì tøngwe rvgaq vdølwe rat 77 wamà taq kèní 26 wamàò vsvngrì chøm sún wángrì gurò nø yølshì rà:ámì wa shálún shìe.

LiCAS.news

Add new comment

15 + 4 =