India vsvng dvcì Jesuit mvdo kèní shvrúng shú jò tiqpèí Paqzí dvng taq dvgòng zí shvrìng bø'à we shvngka.

India vsvng dvcì Jesuit mvdo kèní shvrúng shú jò tiqpèí Paqzí dvng taq dvgòng zí shvrìng bø'à we shvngka.

 

Kolkata St. Xavier university kèní shølshú vgopè íwe Fr. John Felix Raj nø India Móngdàn shvngka dap nvmlat dvtvng bøngtè we

Hindi shvngka dap kèní zíbøà we  " ABP Ananda Shiksha Ratna (dvbū lvm Paqzí pø) wàwe paqzí dang kømpaq svng vtò lún bø'à

we íe. 

 

Kømpaq zíò we rìpòng svng bàngòr Kolkata vdúng taq vlwe Swabhimi taq wá lún bø'à we íe.

 

Shvrúngshú jò felix nø paqzí dang taq mvdaq we, Wurlaq bvnlì dang nvng mvrézà nø  dvzøm dvbvng shìwe dang taq dvzaq shìwe

Jesuits shvrúngshú tiqgø'íwe dang, 2019 nøng December shvlá taqgø Australia móngdan kèní gø angò dvzaq shìwe mvrézà nø

dvzøm dvbvng we nvng paqzí nvng shølshú dang rìtaq angdang dang taq shøllúnò rvt  " Hall of Fame" wàwe kømpaq svng vtò

lún bø'à we íe.
 

 

Shvrúngshú pè jònø paqzí dang taq Ang dvzaq shìwe svng dvgá móngdan kèní gø dvgùng zí shvrìng we svng vtò lún bø'à we íe.

 

Calcutta gvìchut Svsana kèní gø angsvng dvgòng zí bøà we rvt Xavier mvdòrì dvpvt gvzà dvbù lvm rvtø nvng Paqzí dang rìtaq

shølshú bvnlì dang vrvm taq gvzà dvzaq shì bøì we fr. Felix Raj svng gvzà oqa íe wanø shøn bøà we íe.

Add new comment

1 + 1 =