Italy móngdàn svng tuqráì we Pakistan kám vsv̀ngrì àngmaqò krønmvn gvsa pènvng mvngushì nø vdu vbóngwe rìn vrá vko vkáng svng vtoshì lúnlv́m dvpvt wanø shún kàru tiqgøm shvlang bǿà we

Italy móngdàn svng tuqráì we Pakistan kám vsv̀ngrì àngmaqò krønmvn gvsa pènvng mvngushì nø vdu vbóngwe rìn vrá vko vkáng svng vtoshì lúnlv́m dvpvt wanø shún kàru tiqgøm shvlang bǿà we.

Italy móngdàn svng yv̀mbv̀n bv̀n nø̀ tuq ráìwe Pakistan móngdàn kèní kám vsv̀ngrì tiq mvdò nø Italy móngdàn taq bv̀nlì riwe krønmvn gvsa kaqsvng shún kàru tiqgø̀m shvlang bǿà we íe. 
we kàru taq Pakistan móngdànø vlwe Faisalabad kèní kám vsv̀ng téwa shømløm lv́m kupgvrā lv́m shúnshì wegø íe. pàwálv́m wani August 16 ni taq gvzà mvrø̀ we Islamist tiq mvdò taqkèní rvcángcè noqngø̀m chø̀mrì 21 chø̀m nvng kám vsv̀ng chø̀m dø̀ngku (100) rvzé dángte svng svmi í wur bǿà we íe. we dang nvng sing nø móng øp gv̀mzø̀ pè nvng krønmvn gvsa pè taqkèní gø yòr we kà dvtú bǿà we íe. 
we tvrà svng vgám we nvng móngdàn vdòng vzi vrùng wawe tasvng shvnip shvnvr we bv̀nlì wawe tvrà ni íwe dang shv̀nshér we shvrà svng gvsat weni íwe dang nvng móngdàn taq wedø mvngø̀r mvzø̀l lv́m tvrà rì wáshì we bat tut wá mvdaq we dang krønmvn gvsapè taqkèní gø dvtú bǿà we íe. 
Pakistan kám vsv̀ngrì taqkèní wedø zá vtøp lv́m tvrà rì svng vyé lúā lv́m røt shìwe gø íe. cǿm vnǿn gvyaq shì bǿì we dvrèrì svng vrá tvleā lv́m, chø̀mrì svng vrá vrangā lv́m nvng móngdàn vdòng taq tasvng rvwìng we tvrà rì svng nvr lv́m røt shìwe gø íe. yadangrì shvngbe nø vkvt wa bø̀n ráì we mǿí vzàng kèní vlwe ínø vdu vbóng we vko vkángrì zílv́m Italy móng taq rungwe pvlàcè shølshú Gilbert Shanzaq taqkèní wedangrì nvng singnø̀ shún bǿà wegø íe. 
yadø kámnøt tvrà taq tasvng shvnip shvnvr nø rvwìng we nø móngdàn vdòng vzàng kèní vl we taq tiqmóngdàn cèrì dvhø̀ yadø íwe shìwvt rì dvbung mvdaq bǿì we dang røtshì wegø íe. yadø shúnshì we tvrà nø Pakistan móngdànø wa mvtaq mònggv̀n móngdàn rì vrv̀m taq gø vdu vbóngwe vko vkáng rì svng vpǿ shvring shìwe dang vtàn bǿà we íe. 
yadang nvng singnø̀ lìpùng svng Pakistan móngdàn ò krønmvn gvsapè róng taq wáshì bǿì we ínø̀ mvtú shvlá tiqlòng svng tuqlún lv́m dvdam shìwe dang svng gø vtàn bǿà we íe.

Add new comment

10 + 7 =