Lvbán vshø̀m ni taq Holy See Press Office nø Svrabín Koqkámpè Francis ò, Apostolic Journey to Hungary kaqsvng April 28-30 ni taq Logo nvng Sòngbuk svng Dvráshv̀ng dvkàng lúnbǿà we

Lvbán vshø̀m ni taq Holy See Press Office nø Svrabín Koqkámpè Francis ò, Apostolic Journey to Hungary kaqsvng April 28-30 ni taq Logo nvng Sòngbuk svng Dvráshv̀ng dvkàng lúnbǿà we

Lvbán vshø̀m ni taq Holy See Press Office nø Svrabín Koqkámpè Francis ò, Apostolic Journey to Hungary kaqsvng April 28-30 ni taq Logo nvng Sòngbuk svng Dvráshv̀ng dvkàng lúnbǿà we íe.
“Yesu nø Nøngmaqò vzv̀ng lvp” wawe kàvgo mvtú nø svrabín ò, Hungary móngdàn Budapest kaqsvng a:ngò (41) kvt wawe Hungary móngdan  zaqle wang dilvm dvpvt Hungary móngdàn svng dilvm íwe sòngbuk íe.
Lvbán tiqni taqnø Holy See Press Office ò, Dariteter Matteo Bruni í, svrabín koqkámpè nø móngdàn svng zaqle wàng dilvm vyatpet nvng badayé sàiya vnabai rìò goò mepvng taq vzàng Uroba svng dilvm íe wanø dvshvng yv:ngà we íe.
We vshø̀m ni vdùng taq svrabín koqkámpè nø Blessed Laszló Batthyány-Strattmann Institute kèní dvshá dvré vhǿmòrì, Yatwe rì nvng cv̀mrérì nvng tiqdø vsè nø dvmv̀n lvm íe. Kà shvdiq shvdø̀ng shìrì, shvrúng shú jau rì nvng sasvna taq dvzaq shìwe vsvng rì tiqdø vjúrøt ripòng walvm dvgǿ shìwe gø vle.
Hungary móng vsvng tiqka nø kámwe rvsángcèrì ínø móngdan vsvng rì taq kèní 37% yawet dv́ngtè nø catholic rvsv́ngcèrì íe. 
Ukraine mvjv̀n pv̀:ngò we rvtø kèní Ukraine móngdan vsvng (1) dvdán nø dvshá dvré vhǿmò we vsvng rìnø Hungary móngdan svng tuqe wanø móng vsvng tiqgǿí shø̀nò we íe.
Logo nvng sòngbuk ò, ang lvjùm nø Danube tìwàng svng léshì lúnò we dvza írvt mvshøl bø̀ng shv̀ng we ínø Budapest Chain Bridge svng lvjø̀m tǿshì we íe.
Buda nvng Pest wamà rìsvng gūpā yapā léshì lúnò wamà nvng móngdanò vjú ziwe ang lvjø̀m íe. 
Wervt nø shvnshér we vpè Gvray wanø rvtø vrvm shø̀nì we vsvng vrvmí dvzaò vjú vlwe dang sháìe.
Logo svng Eucharist nvng kàngpè yesuí rvsv̀ngò we mónggàn svng ang lvjø̀m lúshì we ang kàwng tiqlòngí mvtú dvzø̀pmò we íe.
Ang kàwng tiqlvp taq nø svrabín koqkámpè Francis nø 2021, sep 12, ni taq Budapest  yv́ng nvnggùn zí dvshvt yv̀ngà we svng nøntdúm lvm, Wurgang tiqlòng vbá wenø ya rvtø nvng tuqra we vzv̀nglvp dvhø taq vlwe dvza tiqlòng ídaq we nøntlø̀m we dang íe wanø shø̀nòe.
Ang kàwng vzànglvp pànø “Kàngpè Yesu nø nøngmaqò vzv̀nglvp” wawe sòngbuk nø “Hungary móngdan vdùng taq svrabín koqkámpè Francis 28-30 Apil 2023” wawe wakà sòng buk íe.

Add new comment

2 + 1 =