Lvngaré Svmaré nvng sing v-toq v-tip zidvng hang hàng svng Pàmvràce wálún shì

" Lvngaré Svmaré nvng sing v-toq v-tip zidvng hang hàng svng Pàmvràce wálún shì "

Karuna v-toq v-tip vrv'm vrálvm mvdò - myitkyina nvng Plan International mvdò muqhøm wáshì nø dvnungò weí Youth & Adolescent rvmvngzøng taqkèní shøl nø lvngaré Svmaré nvng singdø v-toq v-tip lvm hàng (Gender and Social Norms Campaign) tvyø svng shvmyvng gøm shvlá (29) ni taq myitkyina St. Clomban Noqngøm chøm me taq vl Sasvna vjú dvnung tøngnume taq mongzøl dø wálún shì bø'ì.

Døngku nvng vsvng mvngpong kwurwang vdòng lvngaré Svmaré taq mvdøng gvl nø rvweng we, v-toq v-tip we dang shvmvnglvm dang nvng tārá vlún vkvng lúnlvm dvpvt mvnggá gvlshì nø wáshì we dang ínø zilàngré rì nvng zaqle rì shvngbe gōrø (90) gø ' dv'ngte lúm bø'ì.

Karuna v-toq v-tip vrv'm vrálvm mvdò - myitkyinaò Youth & Adolescent rvmvngzøng nø Sasvna vdòng vl dvcì mà rvweng, shvngømré mà rvweng shoqlaq gūchang zilàngré rì kaq svng shølshú vgo wáshì lvm nvng lvpat zidvng vháng vlúnlvm rvt Paqzí dangrì svng tùbùm dvdu we mvnggá tiqlòng gø íe.

#rvarvwang
photo # credit
#KMSS_Myitkyina

Add new comment

14 + 5 =