Lvpvt wàwe nø Gvrayí zìwe kømpaq íwe svng dúmshàì wanø svrabín koqkám pèí shøn we shvngka.

Lvpvt wàwe nø Gvrayí zìwe kømpaq íwe svng dúmshàì wanø svrabín koqkám pèí shøn we shvngka.

 

Roma wamà taq wàò we cvmré shvmá:ngò we nvng mòngzøl dø ngønshaq shvmá:ngò we dang svng vgvmò we tvrà dinø vtù  yang

vbá we rìsvng gvza oqà wàwe dang bashàrìò mvrdvm taq Angelus vjúrøt dv:ngí Svrabín Koqkám pè Fransic í, shøn bø'à we íe.

 

Vsvng lvpvt dvháng lvm dvpvt vpnúng shìbø we vsvngrì nvng vgvm we dang taq dawunje we írvt nàmaq svng gvzà oqa íe wanø Svrabín

Koqkám pè Fransic í, shøn dv:ngí lvpvt wàwe nø Gvrayí ziwe Kømpaq írvt nøngmaq gvza vpø'ràwe nvng lvpvt svng mvkok  dvzaq shìràe. 

 

Yarvtø taq nønt mvbyòwe dang svng yv'ng lún shìwe nø vsvngrìí dvdvmò we nøt dang vlíng vpò ráì nø vdèò lvpvt svng vdè øpwe írvt vtèí

shu:ngò dø cvmré shøq lvm nvng ngànshaq shvmáng lvm dang svng vdèí rvsv:ngò nø vdèò wùr vdúng taq íe wa dvdvmò we dang svng

vpò we íe wanø Svrabín Koqkám pè Fransic í,shønò we íe.

 

We mèpvng mìwa móng vsvngrì dvpvt vjúrøt dvbvng lvm nvng wenì taq shvnshér pè rvsvng bøà we Pauline Jaricot svng dvdvm lvm shøn

bøa we íe.Pauline nø Svsan vháng lvm svng vle bøì 200 Jan nøng  kèní poqpvngò we Spain Móngdàn kèní cvmàré tiqmè íe wàe.

Add new comment

3 + 5 =