Mònggàn Svsana Cvmré Angnì (World Children's Day)

Mònggàn Svsana Cvmré Angnì (World Children's Day)

 

Dènì Svsana Cvmrérì nø nvpni dvpvt nøntlúm shìlvm shvrá íe. Vzang lvp taq nøt vløm shìlvm nvng té shvlà we lvpvt zìdang svng

lúnlvm dvpvt tvra shøl lvm nø nøngmaq shvqré rìò døngjá íshàe. 2021 nøng November 20 yaq nø, UN kèní mvsvt shì bøì we (60)

nøng vhøm mònggàn Svsana Cvmré angnì (World Children's Day) mvsat angnì íe. UN kèní 1959 November (20) yaq taq Svsana

Cvmrérìò lúnrà we vkoq vkáng nvng sing we dang rìsvng dvshvng shaq íe.

 

"The United Nations Convention on the Right of the Child” wawe mònggàn móngdàn nvng sing we vsvng pvn vkoq vkáng svng 1989

nøng taq vrá dvshvng bøà we íe. 1990 nøng taq, UN kèní nøng vrvm November (20) nì svng mònggàn Svsana Cvmré angnì mvsat

da:ngí, Svsana Cvmrérì nvng sing we rìpòng gvbà taq kèní dará shvng dvshvng shì bøì we íe.

 

UN kèní mvsvt shì bøì we nøng vrvm mònggàn Cvmré angnì taq Cvndøng lvm nvng Cvmrérì nvng sing we paqzí rìsvng dvshvng

yv:ngà we íe.

 

Mònggàn Svsana Cvmré angnì svng nøngmaq pàrvt nø wàò we íemá?

 

Svsana cvmré angnì nø mònggàn zìdang kū Svsana Cvmré rìsvng dvgòng shvring lvm dvpvt nvng angmaq mvkoq vkáng lún lvm, tvra

shøl shvngøt dvtú lvm angmaq svng bvnlì wá dvzvr lvm døng mvn we jò we pàqzí shvngøt dvtú lvm íe.

 

Vkvt dø dvbù lvm vlwe Cvmré angnì taq angmaq dvpvt vmaq lvm dvgø àwe, hàng sømla tiqdø yvngwe gømpaq rì zíò nø gvsop lvm

dvrè rì dvgø ànø nønt byò dvzvr we dang gø gvza vchvk we íe.

 

Shvngømré vdùng taq, pàqzí shvngøt zùng rì, vsvng mvdò rì vrvm taq angmaq svng gvsop shøng jòng we, mvkúm kún shøng jòng

we nvng legà rì shøng jòng we lvmvng tìyø rì wáà ràe.

 

Angpè angmè rì, vrá Cvmrérì svng dvzøm mvkoq we rìgø Cvmrérì svng dang vrvm taq tvrà shølshú shvlárì ílvm vchvk we íe. Vsvng

pvn vkoq vkáng, shiqshvn lvm, pàqzí shvngøt we dang nvng sing we rìsvng dvshvt ràe.

 

"Svsana Cvmré vrvm svng angmèò góng vdúng taq kèní dvzøm mvkoq lvm nvng vtò lvm vkoq vkáng lún vtū we íe” wanø Svràbín

koqkám pè Francis í, dvshvt we íe. Angpè angmè maq, Svrà /mè rì, cì svrà/mè rì, móngdàn vsúyaq shølshú rì, shvngømré vdùng

taq kèní shølshú rì, vtoqvtip we dang media kū taq kèní gø, tiqdø vzøm lúnlvm gvza vchvk we íe. Svsana Cvmrérì nø angmaq svng

tvrà shøl dvzøm mvkoq we svng sing shá nønt vlwe íe. Wervt nø nøngmaq shvqré rì Cvmrérì svng gvza shvdiq shìnø dvzøm mvkoq

tvra dvtú lvm wàì.

 

Mònggàn Svsana Cvmré angnì taq kèní nøngmaq svng shvdúm we vle. Svsana cvmré rì pàqzí cvnshi lvm vkoqvkáng vle, dvzøm

mvkoq lvm nvng shvla we dang taq tvra shøl lvm ràe, nøngmaqò wamà, mvring, nøngmaqò vsvng mvdò, nøngmaqò móngdàn,

mònggàn nvng nøngmaqò shvngømré dvpvt nønt vlúm shìlvm shvrà nø we svsana cvmré maq ni íe.

 

Mòngzøl byò we mònggàn Svsana cvmré angnì laqí.

 

Add new comment

2 + 0 =