Mònggv̀n àngmè nong dvcøqwe àngni dvpat dvshatwe nv̀ng paqzí ziwe 1-7.8. 2022

Mònggv̀n àngmè nong dvcøqwe àngni dvpat dvshatwe nv̀ng paqzí ziwe 1-7.8. 2022

Mònggv̀n àngmè nong dvcøqwe àngni dvpat dvshatwe nv̀ng paqzí ziwe 1-7.8. 2022

Mònggv̀n àngmè nong dvcøqwe àngni lvbán dvpat àngmè nong dvcøqwe ò dvpǿ dang sv̀ng dvshat paqzí ziwe nv̀ng àngmè nong dvcøqwe dangsv̀ng tubùm roqgvr lv́m tvràrì téwa zìdang vháng lúnlv́m dvpat móngdànrì kaqsv̀ng dvkám we manggá taqkèní wáshì wegø íe.

Àngmè nong dvcøqò we nø cv̀mré lvpat ò mvdøng vchvk we mvpv́ng tiqlòng gø íe. Àngmè nong wawe nø cv̀mré tiqgø sv̀ng dvcún dvté lv́m tvrà dvpat vchvk mvdø̀ng tiqlòng gø íe. Welòng nø shagóng taq ràwe nonggwøn sv̀ng  tubùmā we mvtaq yógø zønli rì sv̀ng gø vgámā we íe.

Àngmè nong tvle á:maq dvrè rì nø mònggv̀n shvrà vrv̀m taq mvlúnshì we íratnø̀ àngmè nong dvcøq shìwe nø shvlá vtang tiq tvrà ni ílonge.

Nǿng vrv̀m mònggv̀n móngdàn vrv̀m kèní àngmè nong dvcøqwe àngni lvbán sv̀ng August shvlá nv̀mlat lvbán taq wàò nø̀ àngmè nong dvcøqò we dang ò vjúrì dang dvtúā wegø íe.

Yalòng nø cv̀mré rì kaq àngmè nong vjø̀ng dvcøq we tvrà nø vjú vlwe dang dvshat lv́m tvrà sv̀ng manggá gvlshì we íe.

Yalòng vtóng bø̀n ráì we nø 1990 nǿng Innocenti vrìng kàru kèní pv́ngshì ráì nø̀ àngmè nong vjø̀ng tiqlòng svng wa dvcøq ò wenø cv̀mré nv̀ng àngmè ò shagóng shiqshàn tvrà shvlae wawe manggá taq àngmè rì shvngbe sv̀ng àngmè nong vjø̀ng tiqlòng wa cv̀mrérì kaq dvcøq lv́m wawe vrìng kàru vtàn shaq íwe gø íe.

2016 nǿng mèpvng kèní yadang nv̀ng singnø̀ mònggv̀n rvpdoq UN kèní vto ò nø̀ dvrá shv̀ng mvsat ráà wegø íe. Bangladash móngdàn kèní cv̀mré àngmè tiqgǿ íwe Lily Rozario ígø àngmè nong dvcøqò we nø cv̀mré rìò shagóng shiqshv̀n tvrà sv̀ng shvla dø tubùmā we nv̀ng rvshú, puqwá dvjáng nv̀ng cv̀mré gòni rì shing nv̀mya we yóga rì sv̀ng gø vgámā we dang vtàn bǿà we íe.

Wewa mvtaq cv̀mré àngmè rìò nong taq bǿn sháò we nong Cancer yógø sv̀ng gø vgámā nø̀ shagóng shiqshàn tvrà sv̀ng vtoshì lúnò we dang dvkám we íe. Dvgá tiqdang kèní nø cv̀mré nong dvcøq we àngmè maqò shúnshì we vko vkángrì gø vlwe íe.

Bv̀nlì dvjà angdang dang rì nv̀ng singnø cv̀mré àngmè rì taqkèní cv̀mré nong dvcøq shì ràwe dang rì taq yak lvm tvrà rì gø vlwe dang vtàn ò we gø vle.

Cv̀mré gònirì sv̀ng shøq bǿò we chàng nong dvcøq ràwe dangrì taqgø tubùm dvbangā ràwe dangrì shúnshì ráì wegø íe.

Cv̀mrérì kaq àngmè nong vjø̀ng dvcøq shìwe nø shvlá vtang tiq tvrà íwerat welòng sv̀ng wáā vduwe gø íe. Weratnø̀ cv̀mrérì kaq 2 nǿng kèní 2 nǿng ján høqshaq nong dvcøqā ràwe dang dvtú nø̀ nonggwøn ziwe íe.

Cv̀mré nong dvcøq we dang sv̀ng shvraq nøt í mashì we gø wá mvdaq long. Weratnø̀ cv̀mré àngmè rì kaqsv̀ng cv̀mré nong dvcøqā lv́m tvrà taq tubùm dvbangā nø̀ nonggwø̀n zílv́m wàì.

Add new comment

1 + 2 =