Mònggv̀n Democracy àngni

Mònggv̀n Democracy àngni

Mònggv̀n Democracy àngni

Yaniò manggá nø monggv̀n Democracy tvrà sv̀ng dvdam dvtøp lv́m dvpvt mvsatshì we àngni tiqni íe. Mònggv̀n taq vlwe vsv̀ngrì shvngbe nø shvnglut we vko vkángrì vdòng v́l-lún lv́m dvpvt àngmaq tiqgǿ vrv̀m taq rvcangshì lv́m vko vkángrì vlwe íe.

Mònggv̀n taq shvnglutwe vko vkáng mvlúnshìwe shvrà taq vdèò lvpat taq zitnøtrì vnǿn dvzv́r nø shìwvtrì kǿn rawe íe.

Dèni bat mònggv̀n dvjàò Democracy mvshǿl sv̀ng yv̀:ngì dvgvp mònggv̀n móngdànrì vrv̀mò øpshølwe vsúyaqrì ò móngdàn vháng vlúnwe tvràrì sv̀ng yv̀:ngìnø vdèò móngdàn Democracy tvrà vko vkángrì sv̀ng tóngāwe shølshúrì kaqsv̀nggø oqà wá vdu we íe.

September 15 ni nø mònggv̀n Democracy àngni wanø mònggv̀n móngdànrì vrv̀m kèní wáshìwe gø íe.

2007 nǿng mònggv̀n rvpdoq UN lìpùngmè taqkèní nøt vrá kàciq gv̀l bǿà we mònggv̀n móngdànrì taq Democracy tvràrì téwa vháng vlún lv́m dvpvt mònggv̀n móngdàn vrv̀mrìò øpshølwe vsv̀ngrì shvngbe vzø̀m lúnlv́m dvpvt 2008 nǿng taq wáshì bǿì we íe.

Yani taqnø Democracy tvrà taq døngmvnwe tvrà rìsv̀ng móngzøngcèrì gǿ vrv̀mí wálúnlv́m tvrà dang dvtúwe gø íe.

Democracy øpkáng tvrà wawe taq shvngbe nø àng manggárì vlwe íratnø̀ welòng sv̀ng bǿnlún lv́m dvpvt nø we móngtaq vl-we vsv̀ngrì shvngbe í tiqdø vbánø vzø̀mwe í wádvzaq shìwe ínìnø shvngbe dvpvt vjú vlwe tiq tvrà gø ílonge.

Welòng nø shvnglutwe vko vkángrì, svngpv̀n vko vkáng (lún vkángrì) svng vpǿshvring nø cv́n dvgømwe nv̀ng vsv̀ng shvngbe nøt lø̀m, nøtshø̀m nøt vráwe tvrà svng cvndvgøm we nø Democracy tvrà taq mvdø̀ng vl vduwe tvràrì ni íe. Vránø Democracy tvrà taq sv̀ngpv̀n vko vkángrì svng tóngā lv́m nvng móngzøng cèrìò lún vkángrì dvpvt tubùm dvbangā we íe.

Yadangrì svng mònggv̀n svngpv̀n vko vkáng cv̀ndøng dvrá nøt vrá kàciqrì taqgø vbáwe ínø we tiqmóngdànrì vrv̀m taqgø welòng sv̀ng vpǿshvring nø cv́n dvgømshìwe gø íe.

Democracy tvràò mvdø̀ng mvpv́ngrì nø shvng shvng wa vzø̀m vzvpwe, shvng shvng wa kámnøt tvràrì taq noqkámshì lún we, shvng shvng wa shǿn vtànwe vkángrì, vsv̀ng shvngbe vbá lúnwe vkángrì nvng rìn vrá vko vkángrì vtoshì lúnwe, móngzøncè bǿnlúnwe vkángrì, móngdàn vsúyaq sv̀ng rvcanglv́m vko vkáng vl-we, shvnglutwe vko vkángrì nv̀ng mvluq mvtàm we vsv̀ng dvcì dvgø̀ngrì ò vlún vkángrì vbáwe íe.

Yani taq wáshìwe tvyørì taqnø vsv̀ng mv̀ngpòngrì dvhø̀ taq Democracy ò mvpv́ng àngrørì sv̀ng gùn dvtøp lv́m nvng we tvrà nvng singwe paqzírì dvkø̀m lv́m, dvtit tvle lv́m dvpvt wáshì wegø íe. Yani vdòng taq mònggv̀n vsv̀ngrì shvngbe sv̀ng Democracy dang dvshatwe àngni gø íe.

Nǿngni nǿng vrv̀m taq wáshì we yani ò tvyø taq mònggv̀n rvpdoq UN taqkèní dvkámwe dang nø vdè tiqgǿò cúnshìwe lvpat taq shvnglutwe vkángrì nvng chvpdvp móngdàn ò dvjàrì svng dvtøp we dangrì taq vdè tiqgǿ kèní gø paqzí dvkø̀m lúnlv́m dvpvt dvshat wegø íe.

Democracy tvrà mv-vl we tiqmóng taqnø vko vkángrì mv-vl we, tiqgǿ vrv̀m ò shvrúngwe nøt kèní shúnshìwe kà shaqrì mv-vl we tvrà svng tuqsháò wegø íe. Democracy wawe nø vsv̀ng mv̀ngpòng mvdò tiqmvdò dvpvt vko vkángrì cǿm vnǿn sháò wedangrì sv̀ng vtánā we tiqdang gø íe.

Mòngzø̀l we tvrà, shømlømwe tvràrì nø shvnglutwe Democracy móngdàn vrv̀mrì dvpvt ìshøt tiqlòng wanøgø shǿn lúnshìwe íe.

Add new comment

11 + 0 =