Mònggv̀n shòlaqré àngni (August 12)

Mònggv̀n shòlaqré àngni (August 12)

Mònggv̀n shòlaqré àngni (August 12)

Yadø mònggv̀n taq zø̀nli dvjáng rì vkǿn we rvtø̀ tasv̀ng tubùm kelv́m rà vchvk we rvtø̀ íe. Svrabín koqkámpè Francis i gø shòlaqré rìkaq svng “Gvray í nàmaq svng èshòng nø̀nge, shvngø̀mré kèní gø nàmaq svng rà vchvke” wanø̀ vtà:nò we íe.

Shvngø̀mré kèní shòlaqré rìò rà vchvk we dangrì svng kadvgvp gø dvdamā we gø íe. Shvngø̀mré nø we shòlaqrérì ò kù:ngà svng gø cawe íe. Shòlaq lvpat wawe nø nònggwòn zaqwe rvtø̀ ínø̀ tiqdá vsv̀ngrì kaq tubùm dvbangā we í vdè vjú lushì we bv̀nlìrì taq dvzaqshì lv́m dvkám wegø íe.

Yani dvpat Radio Veritas Asia (RVA) kèní gø shòlaqré rì kaq svng Mother Teresa ò mòngkà kèní dvshat mvyǿ we íe.

Lvpat wawe nø vko vkáng tiqlòng íe, welòng svng vjú vldø èlang shì

Lvpat wawe nø vnv:pme, welòng svng shóngshì ràe

Lvpat wawe nø yøpnv́ng tiqlòng dø íe, welòng svng chvpdvp wá dèzaqshì

Lvpat wawe nø shìwvt tiqlòng gø íe, vle lún høq dèzaq shì

Lvpat wawe nø bv̀nlì døngjá tiqlòng gø íe, welòng svng tàngdáng èwàò

Lvpat wawe nø dvløt gø̀ncøp kùng tiqlòng dø íe, welòng taq dèzaqshì

Lvpat wawe nø kàsvdiq tiqlòng íe, ngàng døng ràe

Lvpat wawe nø dvzaqshì ràe, vtoshì lún ràe

Lvpat wawe nø rvyù rvyúng we shvrà íe, vle lúnhøq dèzaq shì

Lvpat wawe nø mvhøq lv́m tvrà íe, mà svre shaqí èwà ò

Lvpat wawe taq gàm shvlá lv́m íe, dèzaq shì

Lvpat wawe nø vtang shaq vpǿ we íe, mè gèyaq ni

Lvpat wawe nø lvpat ni íe, gvsat dvzaq shì ràe

“Mònggv̀n rvpdoq nv̀ng shòlaqré”

August shvlá 12 ni svng mònggv̀n rvpdoq UN kèní 1999 nǿng taq nv̀mlat mònggv̀n shòlaqré àngni wanø̀ mvsat yv̀:ngà we ínø̀ svmaré nvng lvngàré rì dnag rì svng dvgùng shvringwe  nvng shìwvtrì svng tubùmā lún lv́m vko vkáng tiqlòng gø íráì.

1965 nǿng ò nøt vrá kàciq 2037 ciq taq we lìpùng kèní shòlaqrérì dvhø̀ mòngzøl we tvrà, tasv̀ng vpǿ kelv́m tvrà nvng síngsháā kelv́m nvng singwe dangrì nvng singnø̀ shòlaqré rìò lvpat zìdang vháng vlún lv́m dangrì kèní we vring kàru svng vtàn bǿà we íe.

Mònggv̀n rvpdoq lìpùng mè taqkèní 1965 nǿng kèní 1975 nǿng høqshaq shòlaqré rìò vzø̀mnø̀ àngmaqò lvpatrì zìdang vháng vlún lv́m dangrì nv̀ng singwe dvlà manggá tiqlòng sv̀ng gv̀l lv́m wanø̀ vjøn bǿà we íe.

1979 nǿng ò lìpùngmè taq nøt vrá kàciq gv̀l bǿà we 34/151 taq 1985 nǿng svng mònggv̀n móngdàn vrv̀m ò shòlaqrérì vzøm we zìdang vháng nø̀, mòngzø̀l lv́m tvrà nǿng wanø̀ mvsat shì yv̀:ngì wegø íe.

1985 nǿng taq nøt vrá shaq íwe welòng kàciq taq vrá dvtut dvtú we kàciq 40/14 svnggø vring yv̀:ngà.

We dvtú kàru taq sv̀ngpv̀n gorø shìpvn tiqlòng kuwa mø:í dø shòlaqré rìnvng singnø̀ ràwe àngdang dang taq dvkø̀m shvzøpā lv́m wawe dangrì vbá wegø íe.

2009 nǿng December shvlá vdòng wá vdu yv̀:ngì we lìpùngmè taqnø 2010 nǿng August shvlá 12 ni sv̀ng mònggv̀n shòlaqré rìò àngni wanø mònggv̀n svng vrìng lv́m nøt vrá yv̀:ngì wegø íe.

Add new comment

5 + 0 =