Mònggvn nemvn vsvngrì ò angni

Mònggvn nemvn vsvngrì ò angni

Mònggvn nemvn vsvngrì ò angni svng 2019 nøng mònggvn rvpdoq UN lìpùng taqkèní àngmaqò lúngkánrì svng síngsháā lvm nvng angmaqò lvpat rìsvng síngsháā lúnlvm dvpat wawe mànggá kèní mvsat shì bøì we íe. Nezøq nemvn vsvngrì dvpat kàru svng 19 angyá mvzuq nøng vdòng taq kèní France vsvng Louis Braille taqkèní mvn yàngà we ínø mvsat 6 chàng taqkèní shìpvn paqzí, nímzì paqzí nvng kàru svng rølún we ku mvn yàngà we íe.

Mònggvn shiqshàn dap kèní gùn dvtøp nø tvnùngò we taq mònggvn taq nemvn vsvngrì 36 million gø taqkèní 216 sésèn gø dángte vl we íe wanø shálún shìe. Mònggvn nemvn vsvngrì ò angni taq kèní døm shá dvzár we taq àngmaqò lvpat rì shvnglut we vko vkángrì nvng pàdang taq ínì gø wálún dánglúne walòngsvng síngshá dvzvŕ we nvng angmaqò lvpat rì vpø nø ringwe dang shvdøm we íe.

Shøn mvyø we taq àngmaqò lvpat rì dvpat gø dánglún dángte dvgøā nø tubùm dvbangā lúnlvm svng shvdøm we íe. Ya mònggvn nemvn vsvngrì ò angni taq nø angmaq dvhø taq gø svngpvn dvcìrì shvngbe taq vto vtip lún dvzvŕ we angni gø íe. Vsvng wawe taq shvngbe nø lúnkáng vlwe taq rìn vrá lún vdu we íe.

Wedø íratnø dang vrvm taq gø angmaq lvpat rì taqkèní gø tuqlún, høqlún lvm dvpat dvbangā vdu longe. Louis Braille taqkèní gø angò mvnwe paqzí svng kadángte zømdàng we svng yáng mvlún yàngò wae. Angnø 1852 nøng taq lvpat béyàngì we íe. Ang cvm lvpat taq paqzí cvnshì yàngì we nemvn zùng íwe France móngdàn Royal Institute taqnø 2 nøng wa cvnshì lún we paqzí zùng tiqlòng íyàngì.

1916 nøng mèpvng kèní wa nemvn vsvngrì dvpat rvtø yanggúng paqzí cvnshì lúnwe zùngrì American móngdàn kèní vl pvngshì ráì we íe. We móngdàn taq nemvn vsvngrì dvpat ATM jakrì, nari rì, logo dvzikrì nvng jak gongrerì mvn pvng yàngà wanø shálún shìe.

Add new comment

17 + 0 =