Mònggvn vngdè góng vngdè shvtshì we svng vgám we angni

Mònggvn vngdè góng vngdè shvtshì we svng vgám we angni

September 10 ni nø mònggvn taq vngdè góng vngdè shvtshì we svng vgám we angni íe. Yalòng svng mònggvn vdè góng shvtshì we svng vgám we mvdò International Association for Suicide Prevention (IASP) taq kèní tvnùngvtnàwe íe. Mònggvn shiqshàn dvp kèní gø yalòng bvnlì taq dvzømshì we ínø angò tvnù mangá nø mònggvn svngpvn dvcìrì taq vngdè góng vngdè shvtshì we dang svng dvdam sháì we taqkèní vgám lúnlvm dvpat íe wae.

Vle v:mì we nøngrì taq móngdàn 70 dángte taqkèní IASP kaq svng paqzí ziwe lìpungrì nvng vhøm nø mvngushì weí bvnlì wà bøà rì 300 dángte svng tvnùng bøa. WHO taqkèní 2013-2020 nøng dvhø taq nøt nvng singwe shiqshàn lvm dang taq dvzømshì we bvnlì 66 boq wàlvm mvsat bøa we íe. WHO taqkèní bvnlì vgo wáshì mè Dr Margaret Chan shøn we taq 2013-2020 nøng dvhø wa bøà we vsvng nøt shiqshàn lvm dang nvng singwe bvnlìrì nø shvla dø wá lúnshì bøì we svng tvnùng bøa.

Yarì shvngbe nø mònggvn svngpvn vko vkángrì taqkèní vchyak mvwàò lòng svng tvnù:ngò we gø íe. Bvnlì dvlàrì vlíng vpo lvm vchyak á:mì we svng tvnùng bøa we íe. Vzàng kèní nøt cvm nøt rvyù rvyøl shìrì kaq mà rvtø we nvng móngdàn zaqshøprì svng shvlá wa mvlángò we svng gø dvtøp lvm dvkám bøà we íe.

Mvdøng walvm bvnlì dvlàrì nø- Vsvng nøt shiqshàn tvrà nvng singwe øp káng tvràrì shvlá wa shvdøng lvm Nøt shiqshàn dang nvng sing nø angdèò gùr gùr taq tùbum dvbang shì lvm Nøt shiqshàn lvm dang téwa vháng lún lvm dvpat dvzømshì we, vgám we bvnlì dvlàrì gvlshì lvm.

Nøt shiqshàn dang nvng singwe shvngkà rì, shvkserì nvng gùn dvtøpwe rì svng wáshì lvm Tvnù mangárì jór lún lvm dvpat mònggvn zìdang høqshaq wamà, móngdàn zìdang kèní tùbum dvbang shì lvm Ya dvlà rìnvng tvnù mangárì jór lún lvm gùn dvtøpwe nvng chvpdap bvnlì rì wá dvzaq shìráì we íe.

Add new comment

8 + 5 =