Mūka nvmbøng mvrø me rvt mongzøngcerì (5) wvn rvzé Nvmbøng dam rvt yvk vhø'mō UNOCHA dak we

Mūka nvmbøng mvrø me rvt mongzøngcerì (5) wvn rvzé Nvmbøng dam rvt yvk vhø'mō UNOCHA dak we

Mūka nvmbøng mvrø me rvt Myanmar mongzøngcerì (5) wvn rvzé nvmbøng mvrø me dam rvt yvk vhø'm vdùe wā dakngò we dang Guqlaq Dvm Mvgaq svngpvn dvshá zā dvtø'p mvdò róng (UNOCHA) kèní dvnung kàru dvkang bøā.

Yvkaì Byīne nvng Myanmar móngdàn nvmløplap nvmbøng léshì bø'ì we tvrà rì taqø vl we Vsvng gorø (5.4) wvn dv'ngte nvmbøng dam vhø'm bø'à dang àngmaqí dakngò nø shønòe.Vkvtdø nvmbøng mvrø me rvt Vsvng vl we chøm rì mvmè rvtø'rà mà-vl dø gvyaq bø'ì pàdø Nvmbøng mvrøme wà bø'ì we Mvgwé Daí nvng Sitkaí Daí taq vl Vsvng gorø (1) sen jvn tìte rvt gvzà dvshá yaklvm dàm vhø'm bø'à dang dvtánòe.

Wè mvdvm svngpvn dvshá zā v-toq v-tìp mvdò kèní gø dì nø gundvtøp we dvtut wàò we dang, Nvmbøng nvrøme dàm rvt dvgø'qshì ra, Shiqshàn tvrà dang, vllvm chøm rì, vtì nvng gùrgùr dvshàn dvshé:rà lvm rvt ra we dang, vtìte nø dvgá shvra svng vséshì we taq gø vløpshaq íwe bū:m rì shvre ra we dang dvnung kàru taq dvtán bøā.

Nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à we mongzøngcerì dvpvt vkvt NZK vsuyaq cildvp kèní Nvmbøngli í gø tùbùm dvbàng we dang, Modō gong tvrà taqkèní gø nī vrvm tùbùm dvbàng we dang shálún shìe.

Add new comment

6 + 1 =