Manmō Svrado Gørwang kèní svradopè nvng shvrúngshú rì Mongkà Mv-ngú vjúrøt lìpong svng Vsháng rvtø (8:30)jvn rvtø kèní shvrúngshú rìò chømme vdòng taq wàò we Shvngkà.

Manmō Svrado Gørwang kèní svradopè nvng shvrúngshú rì Mongkà Mv-ngú vjúrøt lìpong svng Vsháng rvtø (8:30)jvn rvtø kèní shvrúngshú rìò chømme vdòng taq wàò we Shvngkà.

Manmō Svrado Gørwang kèní svradopè nvng shvrúngshú rì Mongkà Mv-ngú vjúrøt lìpong svng Vsháng rvtø (8:30)jvn rvtø kèní shvrúngshú rìò chømme vdòng taq wàò we Shvngkà.

Manmō Svrado Gørwang kèní svradopè nvng shvrúngshú rì Mongkà Mv-ngú vjúrøt lìpong svng shvmyvng gøm shvlá Vsháng rvtø (8:30)jvn rvtø kèní shvrúngshú rìò chømme vdòng taq wà bø'à.

Mongkà Mv-ngúshì wut sawk vjúrøt lìpong svng shvrúngshú pè Joseph Gawlu Gam í shøl nø, svradopè nvng shvrúngshú rì, manmō Svrado Gørwang dvpvt wárà we dvnu mvnggá rì, Sasvna bvnlìrì nvng sing we, lìpong svng (11-12,8,022) ni høq wàò we svng shálún shìe. Svradopè nvng shvrúngshú rìò Mongkà Mv-ngù nonggùn kūngà lùshì we vjúrøt lìpong svng Pàmvràce wálúnlvm vjúrøt dvbvng lvm rvt gø røtnímshìe.

 

 

Add new comment

15 + 5 =