" Monggvn dvsha rì nvng vséshì nø vl vdùrìò àngni svng singapore Caidinal í shøl nø noqngøm missa kàgvp nóng wē "

" Monggvn dvsha rì nvng vséshì nø vl vdùrìò àngni svng singapore Caidinal í shøl nø noqngøm missa kàgvp nóng wē "

Singapore Cardinal pè William í shølò we Monggvn dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrìò àngni dvpvt Missa kàgvp noqngøm we taq Myanmar Catholic rvzvngce rì gø vbáè.

Singapore mongdàn taqø september ( 25 ) ni narnī taq ACMI mvdo kèní shøl nø St. Barnadat noqngøm zong taq ( 108 ) baq wàbaq Monggvn dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrìò àngni dvpvt Missa kàgvp noqngøm we svng Cardinal William Goh Seng Chye nvng tiqdø Myanmar , Indonesia, Vietnam, Italy, Philippines, China, Korea, Japan, France nvng India vsv̀ng pvn dvci vrvm taqkèní lúmbǿì.

Monggvn dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrìò àngni svng ( 1914 )nøng kèní pvngshì bǿì nø shvngømré í wáshì lúngì yv́ngkèní vkvt ( 108 ) baq wàbaq vhøm bǿì we íē.Wè Missa kàgvp noqngøm we taq Cardinal William Goh Seng Chye kèní Missa kàgvp noqngøm rvtø svng shøl nø Mongkàrì taqkèní shagóng pvlacè nònggùn zi nø myanmar catholic shvngømré rvzvngcèrì gø vshø̀mcé rvsè lúmbǿì.

Svrabyin koqkvmpè ígø dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrìò àngni dvpvt dvkv́m we taq “ Vzàng lap taq dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrì nvng tiqdø vrang nø” tiqdø vrangè walòng nø ya vrangè wàwe bvnlirì taq vséshì weí vl vdurì nvng dvsharì vbáwe dang svng shvdø̀ng weí hàngà we svng wàè. Lvjøm nø yadang taqkèní wā monggvn rvgaq yachàng svng vrang shvlaè. Vsv̀ng rìò lvpat vháng vlún dø amaqka;mà we monggvn rvgaq svng vrang lúnlvm ídaqè, wànø dvkvmè.

Wè ( 108 ) boq wàboq Monggvn dvsha rì nvng vséshì weí vl vdùrìò àngni Missa kaq shvrúngshú, dvzømshú rì vbá dø shvngømré rvzvngcèrì ( 590 ) gǿ dv́ngte lúmbǿì.

Add new comment

4 + 4 =