"Myanmar móngdàn kèní Catholic Cele tiqgø' nvng Pawtuuge Cele tiqgø'

Myanmar móngdàn kèní Catholic Cele tiqgø' nvng Pawtuuge Cele tiqgø' 

Myanmar móngdàn kèní Catholic Zilángré chømyo làngbà me kèní gø Myanmar móngdàn móngzøngcerìí shvngbe 2022 nøng taq shiqshan mongzøl lòng vtōshì lúnlvm vjúrøt dvbang we dang v-toq v-tip we mvr taq vrù bøā. Zā dvbet nvng Catholic rvzvngce tiqgø' ílún we Tong laqya svng gø vkvt dø dvtánòe. 

Pawtuuge móngdàn kèní mònggang taq bøng té vtvng Catholic pōlong lvngli pe íwe Ronaldo ígø Christmas wà Kà màdu we dang mònggang Media taqø dvtánò we íni gø hkristu gvl yvngà we Christmas svng gvzà vpøò we dang Christmas Gōmō svng mōò weí àng lvjøm svng dvtánòe.

Add new comment

5 + 5 =