Myanmar móngdàn nvng sing we Svrabín Koqkvmpè kønmvng kèní yvklvm shiwvtrì vhø'mō we mongzøngcerì dvpvt tùbùm dvbàng lvm rvt dvdut we

Gvzà mà lékè Nedalan móngdàn kaq vzelshi nø bvnlì wàlvm íwe Myanmar móngdàn, Thailand , Cambodia, Laos móngdàn rì nvng singdø Svrabín Koqkvmpè kønmvng gaíchuk svradopè Paul.Tschang In Nam nø September shvlá (2) ni taq Yangon myoq taqø Gvray kaq Oqā wàwe M

Myanmar móngdàn nvng sing we Svrabín Koqkvmpè kønmvng kèní yvklvm shiwvtrì vhø'mō we mongzøngcerì dvpvt tùbùm dvbàng lvm rvt dvdut we

Gvzà mà lékè Nedalan móngdàn kaq vzelshi nø bvnlì wàlvm íwe Myanmar móngdàn, Thailand , Cambodia, Laos móngdàn rì nvng singdø Svrabín Koqkvmpè kønmvng gaíchuk svradopè Paul.Tschang In Nam nø September shvlá (2) ni taq Yangon myoq taqø Gvray kaq Oqā wàwe Missa kagvp nóng nø Noqngøm we wà bøā.

Zandvtut bønbù:ng we banchvk dvjarì rvt, rvm mvnshì nø tubùm dvbàng màlúnò rì kaq svng tùbùm lvm rvt móngdànò Catholic dvshá za mvdò rì taqkèní nònggùn dvtshì we taq tiqdvtang hang nø dvzaqshìlvm rvt gø gaíchuk svradopè Paul Tschang In-Nam ( Nancio of Myanmar) í dvkvm nø shøn bø'à.

Yà rvtø nø, Myanmar móngdàn kèní nøngmaqò vnvmchvngri nø Gvzà svrē dvké we shiwvtrì nvng vhøm vdù bø'ì nø Gvrayò dvzømshú rì wā go we vtōshì lúnlvm nvng yvkkvklvm gvzà vhø'mō we vnvm vchvng rì dvpvt cìpshì nø vjúrøt dvbvngì wanø lvpat (73) nøng íbøì we svradopè í vreng nø dvkvm weí shønè.

Tini Korea móngdàn taq shøq yangà we gaíchuk svradopè Paul Tschang In Nam nø Thailand, Laos, Cambodia móngdàn rvgaq taqø (10) nøng dv'ngte bvnlì wàyvngì nø mèpvng (2017) nøng taq nø Myanmar móng nvng Vatican dvhø kømzøp we kønmvng v-toq v-tip lvm tvrà wà bøā nø Myanmar móngdàn dvpvt gø bvnlì shvri we wà bøā.

Dènøng July shvlá (16) nī taq gø svrabín Koqkvmpè Francis kèní àng svng Nedalan móngdàn nvng singdø Svrabín Koqkvmpèò kønmvng ku dvng bøā.
September shvlá (2) ni taq nø Yangon myoq taqø svrado gvba pè Tschang In Nam í Gvray kaq Oqā wàwe Missa nvng tiqdø pàmvrà wà bø'ì.

" Vkvt rvtø nø Myanmar móngdàn vl nøngmaqò vnvmchvngri nø dvløt gvzvm we mvmè nvng vhø'm vdù bø'ì, svrabín Koqkvmpè Francis taqkèní gø nítvp dø yvng we dang nvng mongzøl lvm vrv'm vrá lvm dvpvt tvràrì gø lá mvn nø màbóng màrá we mvdòrì dvhøø vhøm mv-ngushì we wálúnlvm rvt gø " dvkv'm nø shøn bø'à.

Add new comment

5 + 8 =