Myanmar móngdàn svradorì mvdò taq kèní svngpvn vko vkáng nvng singnø mìn pindvp svng go lvm Asúyaq svng dvkámòwe shvngkà

Myanmar móngdàn svradorì mvdò taq kèní svngpvn vko vkáng nvng singnø mìn pindvp svng go lvm Asúyaq svng dvkámòwe shvngkà

Myanmar móng vdòng taq vlwe Catholic svrado mvdò taq kèní móngdàn vdòngtaq vzivrùng wanø gvsvtwe rìsvng nvl lvm nvng mòngzølwe vdòng taq Coronavirus zøli svng vgám lúnlvm tvnùngvtnà we íe.

Coronavirus yóga zønlì vkønwe yàrvtø yalòngnø gvzàni dvshà mvhoq lvm vhømìwe íe wanø shvngømré vgorì taq kèní tvnùngvtnàwe íe. Íwe yarvtø taq nøngmaq dvhø øgø vrám vrá lvm bvnlì wàlvm rvtøgø ílúngì.

Dènøngnø móngdàn asúyaq rvsvng lvm nøng íráìwe taq téwa shvlálún lvm shøngranìe wanø svrado gørwangrì 16 pètaq kèní shøn dvkangvtnà.

Myanmar móngtaq tuqrawe November shvlá vdòng taqø vshøm boq wa boq Asúyaq rvsvng lvm dang nvng singnø yalòngnø Democracy tvràsvng téwa shvladø tùbumshì lún daqe wae.

Vdè Myanmar móng vdòng taq yúm vtang vsvng 37 sésèn gø mézáng lúnshì daqe wanø tvnùng bøàwe íe.

Yanila móngdàn øpwe asúyaq NLD mvdò taq kèní móngdàn vlíng vpo lvm dvzaq shìwe tvràtaq yakwe bvnchvtrì gvzà vhømlvm vle wanø paqzí vdèrì taqkèní gúndvtøp mòwe íe.

Myanmar móngdàn nø 1962 nøng taqkèní 2011 nøng høqshaq pindvpí øpwe vdòngtaq vl bøìwe íe.

Daw Aung san suu kyií shølòwe NLD mvdò nø 2015 nøng taqkèní shvrà vtøl lúnbøàwe íe.

Ínìgø móngdàn vdòng taq dvcìcèrì dvhø vzivrùng wanø vrám vráwe nø dèni høqshaq mvl rvtnø nønt mvbyo lvm tvrà vle wanø June 29 ni Catholic svrado àngkérúng komvdi zupùng taq tvnùng bøàwe íe.

Dèni la høqshaq Kachin móng, Rakhine móngrì taq mvzàn gvsvtwe vle.

60 rvzé nøng íráì høqshaq kamvdò ígø jòrwe mvl, mvlúnò wanø Bishops rìtaq kèní tvnùngvtnàwe íe.

Dvcìcèrì taq wa shìlvm, dvshà mvhøt lvm vhømìe.

Mèpvng mèyà dvcìcèrì nønt dvshà lvmrì wa vhømìnø vmáng lóngshà. Yadø íwe bvnchvtrì mvtaq yóga zønlì vkøn wegø vhømìwe rvt mvzànrì vkvtnì nvr ràe wanø dvkámbøàwe íe.

Mòngàn rvpdoq UN taqkènígø yàdøíwe mvzàn rvt vsvng 250000 rvzé gø vdè chøm súnwángrì gurònø vtshì dvzvŕ bøà wanø gún dvtøpvtnà.

Bishoprì taq kèní mvzàn yølshìwe vdè dvcìcèrì svng vpø shvringìnø tùbum shàì wanø gø tvnùng bøàwe íe.

Svrado àngkérúng taq kèní Asúyaq nvng pindvprì kaqsvng svngpvn dvcìrì lún vduwe vko vkángrì nvng dvrá uqbvdirì kaq svng vpølvm dvkám bøà.

Tuqrawe asúyaq rvsvngwe bvnlì svnggø shvladø wálúnlvm dvzaq shàìwe mvtaq Coronavirus yóga zønlì svng gø mòngzølwe vdòng taqø vgám laqlúnì wanø vrìngvtnà.

Tvtut dvkámwe taq móngdàn vsúyaq mvdòrì nvng asúyaq mø:íwe mvdòrì kaqsvng vdèmóng mòngzøl lúnlvm dvpvt dvzaq shì lvm shøn tvnùngòwe mvtaq mòngzølwe taq kèní wa pàgø wádángìe, dang vràm taq mòngzøl lòng vl lvm vchyake, shvngbe dvhøtaq vdu vbóng lòng lún lvm nø møngzøl lòng nø mvdøng íwe rvt Gvray shóngnønt vdòng taq vhømnø mvngushàì wanø dvkám bøa.

Add new comment

11 + 0 =