Myenmar móngdàn taq cømsaq mòngzøl lvm nvng vrvm vrá lvm dang svng dvshaqí lúnlvm dvpvt Vatican kení dvshvt we shvngkà.

Myenmar móngdàn taq cømsaq mòngzøl lvm nvng vrvm vrá lvm dang svng dvshaqí lúnlvm dvpvt Vatican kení dvshvt we shvngkà.

Mònggvn rvpdoqò svngpvn vkoq vkáng angké mvdò rì taq kení lvbvn tiqnì taq vna tøl bøà we pin dvp vsúyaq rìsvng, móng shølshú rìnvng tiqdø wedø vna tørshì bøà we nvng singnø tvp mònø tong shvrúng bøà rì shvngbe svng dvshaqí shvlutã lvm nvng shvwà nvngùn dvtvn we vsvng rìsvng dvki vrè we mvwà lvm dvshvt we íe.

Vatican taq kení Myenmar móngdàn taq vlwe bashà rì nvng tiqdø mvngū shàìe wervt vtù vrè we dang taq kení bvnchvt svng ang mvtú lúnlvm svng gø dvshvt we íe.

Madvrá dø vna tølshì bøì pin dvp rìsvng nøt mvshøm rvt vsvng bashà rì nvngùn dvtvn we vsvng rìnvng biduqyé rì dvhø taq vshvt kewe vl bøì íe. Vsvng pvngà gø mvdvm mvdvhøm shìlvm vmíng dvkang bøà we íe. Shvwa nvngùn dvtvn shìwe móngzøng cèrì gvza loq ráì. Vkvt Nvngùn dvtvn we vshøm lvbvn taq gòng ráì we ínigø màdvrá ãnatør bøà pìndvp rìínø shvyøm lvm dvn shìwe svng mvyvng shì.

Vatican taq kení vjú røt dvbvng nø Myenmar móngzøng cèrì nvng tará mvngū shìe. Gvzà nøt mvbyo ì. Pvwá lvm wani Svrabín koqkám pè Francis nø (2017) nøng taq mvshøl vlwe kvsa tuq we mepvng Myenmar móngdàn kaqsvng gvzà nøtlúm we íe. Vle bøì February (12) nì taq mònggvn rvpdoq taq (29) kvt wawe vsvng pvn vkoq vkáng ripòng gvba taq Vaticanò dvzvr shú Svrado gvba Ivan Jurkovič ígø vkvt bøn we nvng singnø dvtvn bøà.

Shvngbeí sháì dø tiq dvchá pin dvp rìí Móng shvwa Vsúyaq (NLD) kení February (1) nì taq mvdvrá dø ãna tør bøà we íe. Pin dvp rì kení ãna tørò we ang mvtú nø (2020) nøng November (8) nì taq øpkáng shøl shú krinmvng rvsvngò we taq madvrá rvt (NLD) rìí rvgaq vdør dø nì dvng kebøà nø we rvtø taq kení dvp pvng shìwe íe.

Pin dvp kení màdvrá vna tør bøà wesvng vgvm lvm nvngùn dvtvn wenø móng vsvng rìò øp shú vgo svng tvp bøà nì kení pvng shiwe íe. Móng shvwa nvngùn dvtvn angking nangmùn vsvng rìnø Yagon, Mandalay, Naypyidaw, wamà gvba rì taq wurlaq bvnlì dang mvdøng vchvt we rvsvngò nø dvp bøà we móng øpshú rìsvng dvshaqí shvlutã lvm dvpvt nvngùn dvtvn shìwe íe. Dvnùng shvngkà dvp kení shønò wenø vsheqdòng Asia taq té vtvng we shvwa nvngùn dvtvn boy gvba íe wae.

Mónggàn rvpdoq vsvng pvn vkoq vkángò lvbvn vbìnì dvka:ngò taq pin dvp kení mvdvrá vna tør bøà mepvng dvpmò we vsvng (350) gø ján bøì we íe. We rìnø rúng bvnlì ríshú nvng móng lvmvng rì taq dvzaq shìwe vsvng rì, Pònggi rì nvng móng lvmvng nvng singì walvn shìwe vsvng rì vbae. Dørvm (8) nayi ján taq shønggvn yvng leshì mvdaq wawe kádvkàngò nø ''dørùm taq vsvng tvp boy waò we svng nvr lvm ” wawe kàru lèga lvngò nø nvngùn dvtvn we íe. Wedø vsvng nvngùn dvtvn we rìsvng tvp mò we íe wanø vbá we gø yvng lún shìe.

Vaticanò mòngvn rvpdoq gvsa Svrado pè Jurkovicí Vatican kení gø móngdàn shør shú rìnø móngdàn vháng vlúnlvm kaqsvng wá rae. Vsvng pvn vkoq vkáng nvng móngzøng cèrìò vkoq vkáng, vrvm vrá lvm, taqsvng dvle vpø kenø Democracy dang svng tiqdø dvzaq shì rae.

Móngdàn (47) dvhøm shìwe vsvng pvn vkoq vkáng gongciò mvnpòn dvngí méí marvsvng ngò nø priding nvng Urupa daqmagaq kení shvrvm shìnø Myenmar móngdàn taq madvrá we cildvp rìí vna tør bøà vsúyaq svng rìpòng taq kà rvtnò wenø móngzøng vsvng shørshú Daw Aung San Suq gyi nvng dvgá vsúyaq shørshú rìsvng dvshaqí shvlvng lvm dvpvt íe. Nvmlvt nøt køm shìwe taqnø miwà nvng Ráshá rìí vgvmò we rvt svmaqcè vkvt dø døm bøì we íe. Wedø ni tiq dvchá Myenmar móngdànò dat gvsa ígø, vsvng pvn vkoq vkángò gongsi kení nøtkøm vrá shinø dvtúò we svng vtò lúnlvm nø mví wanø shøn bøà we íe.

Myenmar móngdàn nø (1962) nøng taq kení (2011) nøng høq (50) nøng dvngtè pindvp kení øp shì bøì we íe. We (50) nøng vdòng taq vsvng pvn vkoq vkáng vrvm svng dvzøm mvkoqò nø cvndøng we gø mv-vl øp shìbøì we íe. Wervt nø móngdàn vrvm kení yáng mvtvmvm we nvng wulaq bvnlì dang svng gø vgám shì bøì we íe. 2010 nøng kení pvng shìnø (2015) nøng lutdo móng øpshú rvsvng bóy wá lúnò nø, Daw Aung San Suqgyií shølò we (NLD) badi mvdòí dvngke bøà we íe.

Svrabín koqkám pè Francisí Myenmar móngzøng cèrì nvng tiqdø mvngū shìe. Vkvt ãna tør bøà nø øpmò we pin dvp rìkaq vsvng vrvm dvpvt shvla we bvnlì dang taq kení dvtvn lúnlvm vle bøì we February(7) yaq, lvbvn nitaq st.Peter wvng yvng Angelus vjú røtnò lvngí ãna tør bøà rì kení móngzøng cèrì kaqsvng shvla we laqyà dvtvn lúnlvm vrvm vrá lvm dvrá uqbvdi svng cvn lvm vchvke wanø dvshvt bøà we íe.

Gvzà mvlé we rvtø taq kení pvng shìwe Democracy tvrà dang vmvng nø ãna tør bøà rvtnø gvzà nøt mvbyo we íe. Móng lvmvng rvt tvp bøà we mòng shølshú rìsvng dvshaqí shvlutã lvm nvng móngdàn dvpvt shvla we dang íwe vtoq vtip dvmvn lúnlvm ílú:ngì wanø dvshvt we íe.

Add new comment

4 + 13 =