Myitkyina Gwxrwvng vrvm keni Rev. Fathers(Jau) rio vju rxt Lipong lvngdxm lvdvngo long

Myitkyina Gwxrwvng vrvm keni Rev. Fathers(Jau) rio vju rxt Lipong lvngdxm lvdvngo long
Myitkyina Gwxrwvng vrvm keni Rev. Fathers(Jau) rio vju rxt Lipong lvngdxm lvdvngo long
✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️
November 29, 2019.

Myitkyina Gwxrwvng vrvm yvng Gvray dvzxmshu bvnli ri shi we Rev. Fathers(Jau) rio vbiyaq vju rxt nx Pvlace Nonggon lushi we Lipong svng deni 5:00 PM nvri dvgvp lvngdxm lvdvng lvm ie.

Ya Lipong yvng, Myitkyina Gwxrwvng vrvm yvng Gvray bvnli dvzumshu washi we Fathers(Jau) ri 42 gx dvngte kxm nx ju rxt lun bx sha rvt nx Gvray jeju svng oqa.

Add new comment

8 + 10 =