Myitkyina Jò Gwrwàng Vdùng Bv̀nlì Angkàng Nvng Mòngkà Shvngøtshú Svra Komiti Rvsang Lúnbǿà We Shvngkà.

Myitkyina Jò Gwrwàng Vdùng Bv̀nlì Angkàng Nvng Mòngkà Shvngøtshú Svra Komiti Rvsang Lúnbǿà We Shvngkà.

November 7/ 2022 nøng lvbán tiqyaq vshv́ng 10:00 nàrì rvtø taq, Myitkyina St. Columban nøqngø̀m chø̀m vdùng taq,
gwrwàng øp shvrúngshú Jò John La Raw nvng tiqdø Jò Patrick Zau Jat Aung, mvring vrv̀m taq kèní diwe shawré
shaqtv̀ngrì tiqdø rvsv̀ng lún bǿshà we íe.

Myitkyina Jò gwrwàng bvnlì angkàng svng Jò gwrwàng taq vlwe mòngkà shvngøtshú svrarì nvng Nùm pòng mvdò,
Lāpòng mvdò, Zilv̀ngré mvdò komiti vrvm taq kèní vlúnmé (3) gø̀m, shvngbè (55) gǿí zá:ngò nø rvsàng lúnshì bǿì
we íe.

Komiti Angshv́rì nø 1Dec, 2022- 1Dec, 2025 nøng, (3) nøng høq bv̀nli rvtø̀ri shìlv́m íe.
Jò gwrwàng bvnlì angkàng nø – Svra Paul Udi Aung Lat (Yuzana)

Mongkà shvngøtshú Svra komiti rìnø –
(1) Svra gvba John Shvdàn Hkang Tu Shan (Shølshú)
(2) Svra gvba John Htingnan Naw Ring (dvbvng shú)
(3) Svra Paul Pasi Gum Rat (Bvnli angkàng)
(4) Svra Mahte Lazing Seng Naw (Mvzing shú)
(5) Svramè Galang Mun Mai (Gùntíng) rì svng rvsvng lúnbǿà svng Svra Fransic Dum Mung Doi Tang íshø̀nò
rvt shálún shìe.

Add new comment

3 + 2 =