Nøtcvm nøtyòl weí nvnggùn mv-vl nø yàtwe rìsvng dvbvng lvm Svràbín koqkám pè Francis í, dvshvt we shvngkà

 

Nøtcvm nøtyòl weí nvnggùn mv-vl nø yàtwe rìsvng dvbvng lvm Svràbín koqkám pè Francis í, dvshvt we shvngkà

 

Vatican yvng Lvbán vrvm wàò we lvbán vshøm nì taq mòngkà mvngù shì vjúrøt dìwe vsvng rìkaq Svrabín koqkám pè Francis í,

tvsvng tvle dvbvng lúnlvm Gvrày mòngkà nvng tvp nvnggùn zíkà shøn bøà we íe.

 

Nvngùn mv-vl dvshà weí nøtcvm nøtyòl nø yàtwe rìsvng vsvng wawe pvn nø tvsvng tvle dvbvng shì ràe wanø, Svràbín koqkám

pè shøn bøà we íe. November shvlá dvpvt Svràbín koqkám pè Francis ò, vjúrøt dvbvng lvm mvngá nø nvngùn mv-vl dvshà weí

nøtcvm nøtyòl nø yàtwe rìsvng dvbvng lvm nvng angmaqò lepvt svng nøtlùm we mvngá zílún lvm dvtú shìwe íe.

 

„Bvnlì mvnøq lá dvzaq shìwe rìnvng nøt gvza bá nø mvjòr we rìí lúnlvm nø vsvng rìkaq nøtcvm dvzvr we dang ídvzvr shàe. Vgòmvcì

í, dvdvm lvm dang, Góng shà dang vrvm svng nøtlúm we dang yúm dvzvr we mvkún mvdup rìwa ívmè. Nønt mvbyò nøt dvshàwe

pàlàcè dang taq saqcvm nvnggùn yúm lvm yadø írìnø Sømsaq mòngzøl nø vlwe vsvng rì lvpvt svng saqcvm dvzvr we íe” wanø Svrabín

koqkám pè Francis í, nvnggùn zìwe íe.

Add new comment

4 + 10 =