Nvlshì Bøì We Hong Kong Svrado Gvbà Svng Jepmò We Shvngkà.

Nvlshì Bøì We Hong Kong Svrado Gvbà Svng Jepmò We Shvngkà.

 

Hongkong Cadinal Joseph nø Hongkong Svsanaò, vchvkwe Svrado írvt angsvng vsvng pvn dvsháză dvbvng we yanbūngngwì vlū lálvm mvdò dvpvt September (19-23) nìhøq

jeplvm íwe svng shálún shìe.

 

Móngdàn cømsaq mòngzøl lvm dvrá uqbvdè svng vlé bøà nø vsvngpvn dvsháză dvbvng we yanbūngngwì vlū svng rvtø mvndø mvzángò wanø Cadinal nvng democracy yé

dvmá (5) gø'rì kaqsvng zutzòy jepmò we íe.

 

2020 nøng taq Móngdàn mòngzøl lvm dvrá uqbvdè svng mvwà gùngvyetí Hongkaong màvra shìshaq vdibyuq yvngnø we uqbvdè taq kèní cvmré (12) gø' vbá nø vsvng (200)

Jan tap yvngà we íe. 

 

Vsvk (90) nøng høqò we Cadinal svng vsvng pvn dvsháză dvbvng shìwe yanbūngngwì mvdò yvng dvbá shìrvt (1) shvlá tong taq zángdángí mèpvng vkvtdø bøn daqwe íe. 2019

nøng svndaq byaqbóy taq vbá we vsvngrì kaq dvbvng lvm dvpvt yanbūngngò vlū lálvm mvdò íyvngà we íe.

 

Cadinal Joseph nø mvwà gunmyùnit bati svng vtù vgám we dang taq vsvng gvzaí sháò dø tiq dvchá yanbungngwì svng angkíng angmùn luqwe democracy vyé dvpvt dvzaq shìwe

vsvng rì kaq dvbvng shìwe íe, wanø vsvngrìí sháò we íe.

Add new comment

5 + 9 =