"Papa Francis kaq dvbù nēci vlāò høq nøntshøm lún dvzvr tá vpan we cvmré pecè shvrúngshú mongkà zong gòng we" 

"Papa Francis kaq dvbù nēci vlāò høq nøntshøm lún dvzvr tá vpan we cvmré pecè shvrúngshú mongkà zong gòng we" 

Brazil móngdàn, Rio de janiro yv'ng wà bøā we 2013 nøng dvgvp mònggang Zilángré bóy angni ò màná dømrø íbø íwe sømla hvng tiqlòng nø Brazil móngdàn kèní (9) nøng wā íwe cvmré pèce nvng Papa Francis ni dvbù nøntshøm weí vbūnò lòng íe.

Àng taqkèní shvrúngshú tiqpè bøn mvyø we dang, Svrabín koqkvmpè svng gvzà shøn mvyø rvt vgám we angpvnpvn taqkèní gø léò nø (9) nøng wā íwe cvmré pèce nø Papa Francis yv'ng tòngtuq dì nø mvguq yvngà sømla hvng íē.Nathan de Brito wā tøò we cvmré pecè gø Papa Francis gø dvbù nēci tiqdø vlāò rvtø taqni " Ngàce nà kaq go we tvrà nø vkvt pvngshì bøì" wā Svrabin Koqkvm Francisí shøn bøā. Àngmaq vhøm bøì nø (8) nøng vlé ráì mèpvng shøn yangà Kà nø vkvt Brazil móng taq vl we shvrúngshú zong tiqlòng yv'ng zv'ngshì bøì.

Loring Gaíuk Sasvna kèní svradopè íwe Bishop Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias í tá vpan we cvmré pecè nvng Svrabin Koqkvm vhøm nø v-toq v-tip dvmàn we svng yvnglúnò rvt tá vpan we cvmré pecè nø vkvt  shvrúngshú zongmangce tiqpè íbø ì we dang Àngò Facebook mvr taq tá vpan we àngò sømla dvtbong nvng tiqdø vrùò nø dvtán bøā we íē.

Zít nønt vl tá vpan we cvmré pecè í gwéò we Wūrgvng sømla hvng gø Papa Francisò Wūrgvng sømla hvng nvng vbóng we svng yv'nglún shìe.

Add new comment

10 + 10 =