Pilipin Móngdan Taq Rvgaq Nvmnøng Vshvl Wervt (4) gø shìnø Dvmmá Gvzà Lún Bøà We Shvngkà.

Pilipin Móngdan Taq Rvgaq Nvmnøng Vshvl Wervt (4) gø shìnø Dvmmá Gvzà Lún Bøà We Shvngkà.

 

Pilipin Móngdanò Nvmnøng Vshvr we shvdúnlvm dvp kèní gún dvtøpmò Lún shìwe taq (7.0) vlwe svng yv'ng lún shìwe íe.

Rvgaq Nvmnøng Vshvl wenø Abra kèní Tayum rvwè dangtaq lvbán vshømni vsháng (8:43) nayi rvgaq Nvmnøng Vshvr boi we íe.

Rvgaq Nvmnøng Vshvl we rvt dvmmá lún vt vtvng nø Pilipin Móngdanò vsvng Luq vtvng íwe Luzon tìgøqlvp íe.

 

We Rvgaq Nvmnøng Vshvl wenø gvza nvnggùn vlwe dang, manila wamà tìnilvp taqgø vshvr bø'ì we svng shálún shìe.

Rvgaq Nvmnøng Vshvl rvtnø dedaqkàn vsvngrì vshørshì ràbøì we dang, Míyatá gø manilla taq nvr bøà we dang, Abra wamà taq vsvng

vlwe chømrì gvyaq we, rvgvq vtøl we, Tvrà rì gvza gvyaq bøì we íe.

 

Rvgaq Nvmnøng Vshvl rvtnø vsvng (4) gø shì bøì weí, dvmmá gvza lúnwe nvng dvrè gvza gvyaq shì bøì we íe. Dvm mvdaq angshvr Ferdinand

Marcos Jr gø rvgaq nvmnøng vshvl bø'ì we Rvgaq svng gèseyé gvlvngdaq dvzvr lvmg nvng anggø weyáng nvnggùn zí,nvng dìlvm íe wanø dvtú

bø'à we íe. 
 

 

Rvgaq Nvmnøng Vshvl Wervt Vigan wamà kèní mvshør vlwe coloni brat taq wàyà:ngã we chøm gvbà rì, Bantay nøqngøm zùngrìò møtcì

angjvm nvng gvza gvyaq shì bøì we íe.Vléámìwe (2012/ 2013/ 2019) nøngrì taqgø nvnggùn gvzàtèwe rvgaq Nàmnøng Vshvl yv:ngí we matdán

vlwe íe.

Add new comment

19 + 0 =