"Putao Jau gwørwang me vdòng Mongkà shvngøtshú svra rìò dvbùshang sasvna"

"Putao Jau gwørwang me vdòng Mongkà shvngøtshú svra rìò dvbùshang sasvna"

"Putao Jau gwørwang me vdòng Mongkà shvngøtshú svra rìò dvbùshang sasvna"

2022 nøng, Putao Jau Gwørwang, Gørwang øp shvrúngshúpè Father- John Awng Htoi í vmíng vkáng ziwe vdòng Putao gwørwangmè mvring vrvm kèní Mongkà shvngøtshú svra rìò (4) nøng wà nøng Vbī baq wàbaq dvbùshang sasvna shvngømrérì kaq gvwvn nø vjúrøt dvbvng we bvnlì svng shvmyvng gøm shvlá  taqkèní vrá tiqkvt pvngshì bø'ì.

Àng mvtú mvnggá nø, "Mvyùme gøm shvlá nvng shvmyvng gøm shvlá taq nø gvzà za yang dvjángrì vkøn we rvtø í rvt mvring vrvm, Shvngømré rvcángce døngku vrv:mí vhøm vduwe shiwvt záyàng dvjangrì angpvnpvn taqkèní gø lutshi lún nø shiqshàn mongzøl lòng lúnlvm dvpvt nvng Gvray ìshøt jèjúrì gø téwa vtoshì lúnlvm dvpvt gvwvn nø vjúrøt dvbvngshì we bvnlì íē. Wèwā mv-taq Gvray mongkà taqkèní gø nònggùn vzíkè nø Pvlàcè kvmnønt taqgø tiqdvtang vháng weí nònggùn kūngà lùshì lúnlvm dvpvt gø íe" wàe.

Mongkà Svra nvmbvt (1) mvdò nvng (2) mvdò ní nø shvmyvng gøm shvlá ( 8-11.8.2022) ni høq Nambu Yang Svra gaiwang nvng Wang hkai Svra gwørwang vdòng vl shvngømré rvzvngcerì døngku vrvm kaq svng gvwvn nø tvríshì weí chøm vsvngrì kaq Gvray mongkà taqkèní gø nonggùn zi nø vjúrøt dvbvng we dvbùshang bvnlì svng Gvray jèjú vdòng Pàmvràce mongzøl dø wálún shì bø'ì we svng shálún shìe.

Svra mvdò nvmbvt (3) mvdò nvng (4) mvdò ní vrá shvmyvng gøm shvlá 15-18.8.22 ni høq zidvm Svra gaiwang nvng mvchvng boq Svra gøwrwang vdòng vl mvring vrvm, shvngømré rvzvngcerì chøm døngku vrvm kaq svng gvwvn nø za rì kaq svng vjúrøt dvbvng we nònggùn zi we, Paqzí zi we Gvray bvnlì svng gø Gvray jèjú vdòng mongzøl dø wálún shì bø'ì.

Vrá Shvmyvng gøm shvlá (23-8-2022) ni taq nø Vsháng rvtø (9:00 am) rvtø kèní dørøm (5:30 pm) rvtø høq Putao myoq vdòng vl shvngømré rvzvngcerì chøm døngku vrvm kaq svng gvwvn nø chøm vsvngrì dvpvt àngmaq taq rà we vjú vra ìshøt igvn rì Gvrayí téwa shvmánà lvm, kvmnønt tvrà taqgø téwa vháng vlúnlvm vjúrøt dvbvng we dvbùshang sasvna bvnlì svng gø nvmlat nī kèní rvwe lvngdøm ni høqshaq Pàmvràce mongzøl dø Gvrayí dvbvng we jèjú vdòng taqø wálúnshì bø'ì rvt Gvray gvsang jèjú svng gvzà oqā wà lvm rà íe, wànø lvngdøm dvbùshang sasvna bvnlì dvtøm we tvyø lvmvng taq Svra gvba Naw Hpa wu taqkèní Svra rvmnvng rì kaq svng nònggùn zi kà shøn weí Gvray dvgung shvring bø'à we svng shálún shìe.

#rvarawang #LocalNews

+5

Add new comment

6 + 3 =