Red Wednesday àngni svng móng lvmang vjú lushìlvm dvpat Philippines móng vsvngrì kaq ACN mvdòí dvkám we.

Red Wednesday àngni svng móng lvmang vjú lushìlvm dvpat Philippines móng vsvngrì kaq ACN mvdòí dvkám we.

Red Wednesday àngni svng móng lvmang vjú lushìlvm dvpat Philippines móng vsvngrì kaq ACN mvdòí dvkám we.

 Svrabín koqkámpè ò dvsháza bvnlì dvpat tiqdang kèní pø láā shú wáshì mvdò "Aid to the Church in Need (ACN) mvdò taqkèní Red Wednesday àngni svng móng lvmang vjú lushìlvm dvpat wáshìwe tvrà mvwà lvm dvkám bøà. Red Wednesday bóy àngni nø shvngømré vrvm kèní vsvngrì vbáwe ínø kámnøt tvrà taq shvnglut we vko vkángrì nvng shvngømré svng dvpèò nø dvki vrè we vhøm:ò vnvmchvngrì kaq roqgvrā we lvmàng àngni gø íe. Wedø lvmàngrì mvdàm chyeò we bvnlì rì, manggá svng mvtuqwe bvnlì lvmàngrì mvwàlvm dvtú we íe.

  Mvshè lòng nø shvwi svng gømla lúshìwe ínø shvngømré, kámnøt tvrà taq shvkse wáshì nø lvpat zíshì yà:ngì høqshaq shvre wáshì yàngì vsvngrì ratnø wa Yesu Kristu ò chutcháng we dvbùshvng mòngkà svng vtoshì lúnshì bøì we 500 gøm bøì wegø íe. Wedø kámnøt tvrà taq shvngbe dvpat shvre wáshì yàngì we St. Lorenzo Ruiz, St. Pedro Calungsod nvng kámnøt shvrerìí shò:ráwe shóngnøt shvwirì íe wae. Ya tvrà taq màsvre shaqí dvzaqshì lvm ACN mvdò í dvkám we íe. Wedø mvshèwe shvwi ò ànglvjøm svngnø Yesu Kristu svng shvkse wáshì we àng lvjøm ni íe.

    Svre nøt mvzangwe shóngnøt íe wae. Legazpi wamàò svrado pè Joel Baylon ígø dvki vrè we vhøm:ò shvrúng shú rì nvng mvhøt lvm tvrà vhøm:ò we dvgá vsvngrì dvpat gø vjúrøtā we Missa wáā lvm dvkám bøà we íe. Mvshè we gømla yalòng nø móng lvmang bvnlì riwe vsvngrì nvng lvjøm vsháy vmwe bønsháshì werat ya nøngò lvmàng kà vgo svng nø ‘Red without fear: A Church journeying as one’ shvngømré nvng tiqdø màsvre shaqí vzàng lvpsvng dìì wawe íe. ACN mvdò taqkèní gø kámnøt tvrà dvpat dvki vrè we vhømò vsvngrì kaq shvnglut we vko vkángrì svng røtā wegø íe.

    Ya 2021 nøngò ACN mvdò director pè Msgr. Pedro Santos í dvtú we taq yanøngòweni lvmàng svngnø móngøp dvrárì nvng shvngømré rì shvngbe vzøm nø vdu vbóng dø wàlvm íe pàwálvm wani yanøng nø Philippines móngdàn svng gvray dvbùshvng mòngkà tuqráì w e 500 nø gøm bøì we mvtaq 2023 nø mònggvn shvngømré lípùngmè dvpat gø dvgøshì we tvrà íe. Yadø móngdàn vsvngrì dvpat kámnøt shvrerìí lúnráà we gvray dvbùshvng mòngkà yalònø vpø vtang ìshøt tiqlòng íráì wanø dvtú bøà we íe. ACN mvdò í dvkám we taq we lìpùngmè àngni taq noqngøm kùrwàng shvngbe nø mvshèwe í dvcøp shvnvp lvm dvpat dvtú bøà we íe. Yadø lvmàng svng 2016 nøng taqnø England móngdàn taq wáshì we yángkèní yadø Philippines móngdàn vdòng taqgø wáshì ráì wegø íe. 2020 nø January taq Philippines svrado àngkérì mvdò í ‘Red Wednesday’ àngni svng Philippines móngdàn sasvna shvrà vrvm taq nøngni, nøng vrvm wálvm nøt vrá kàciq gvl ráà wegø íe.

Add new comment

8 + 4 =