Religious (RAM) shvrúngshú Father rì nvng shvrúngshú shvna:p Sister rì ò nǿnggøm lìpùng mè wa we.

Religious (RAM) shvrúngshú Father rì nvng shvrúngshú shvna:p Sister rì ò nǿnggøm lìpùng mè wa we.

3 shvlá taq tiqboq wáshì we mòngkà mvngu lìpùng Religious (RAM) rì vhøm nø mvngu shìwe lìpùngmè svng Myitkyina, Kachin zuq noqngø̀m chø̀m taq wáshì bǿì wegø íe. 
yalòng lìpùngmè taq Myitkyina Svrado gwørwang vdòng Gvray bv̀nlì wawe shvrúngshú Father rì, Brother rì nvng shvrúngshú shvna:p Sister rì shvngbe 70 rvzé gǿ kø̀mngǿm nø̀ Svrado gvbà

Cardinal Charles Bo taqkèní Sasvna bv̀nlì taq dvzømshì ràwe dangrì svng dvtú nø̀ nònggwòn ziwe lìpùng svng wáshì bǿì we íe. Svrabín koqkámpè ò dvzv́r shú gvsa pè Most Rev. Msgr. Andrea Ferrante, taqkèní gø Gvray bv̀nlì taq dvzømshì we shølshú rì nvng yadø vhøm lún we dang svng dvbù nø nònggwòn lúnshì we dang dvtú bǿà wegø íe.

Add new comment

4 + 1 =