Roma myuq taq vl we svmaré tiq mvdò taqkèní svmaré Father (Priest) vya dangā lv́m shúnshì we.

Roma myuq taq vl we svmaré tiq mvdò taqkèní svmaré Father (Priest) vya dangā lv́m shúnshì we.

Roma myuq taq vl we svmaré tiq mvdò taqkèní svmaré Father (Priest) vya dangā lv́m shúnshì we.

Catholic shvngø̀mrémè taqkèní vkangshaq dvrá vl we vdòng svmaré Father (Priest) vya sv̀ng kámā lúnlv́m dang vle bǿì we lvbán (1) ni Roma myuq taq svmaré tiqmvdò taqkèní shúshì ráì wegø íe.
Wedø shúshì we nø mònggv̀n móngdàn vrv̀m kèní svradorì àngké mvdò ò lìpùngmè wáshìwe tø̀ngnø vtáng lvp taq shvngø̀mré mèò øpshøl we àngké mvdò (Roman Curia) ò cv̀ndøng dvrá rì kaqsv̀ng língā lv́m shúnshì ráì wegø íe.

We svmarérì mvdò nø English kà kèní “Svmaré rì sv̀ng Father (Priest) vya zílv́m, svmaré lvngàré wanø rvwìng wenø mvrà tiqlòng íwe dang vtàn lú:ngà wegø íe. Svmarérì wawe nø vlíng vpo lv́m tvrà ò mvpv́ng tiqlòng íwe dang vtàn lú:ngà we íe. Weratnø̀ àngmaqò kà sv̀ng gø táā lv́m nv̀ng àngmaq taqgø talent vle” wanø shúnshì ráì wegø íe.

Vatican taq vlwe yé (Police) rìí àngmaq kaqsv̀ng røt:nò wekvt we svmaré mvdò rì taqkèní vtà:nò we taq wedø shvngø̀mré vdòng svmaré rì kaqsv̀ng Father (Priest) vya sv̀ng kámshì lúnlv́m tvrà dvpat shvrúngnøt vl nø shúnlv́m nøt vrá wenø mvme nǿng nøt vrá shaq íwe dang, Svrabín koqkámpè Francis ò rúngtàng taq tvle rúnglv́m dvgǿ shìwe Cardinal rì (20) gǿ ng/ng gø vhømnø̀ dvmv̀n bǿì we dang vtàn vtnà we íe.

Svrabín koqkámpè Francis gø àngò shagóng shiqshàn tvrà mv-vl we dangrì rat Svrabín koqkámpè Benedict (XVI) pè døni nvrshì vdu longe wanø dvdam shìwe shv̀ngkà rì gø vhúwe dang vtàn bǿà we íe.

Add new comment

11 + 5 =