Roma tuq Min móng vsvng rìí saint Piter noqngøm Chøm taq Myanmar Móng dvpvt vjú røt we

Roma tuq Min móng vsvng rìí saint Piter noqngøm Chøm taq Myanmar Móng dvpvt vjú røt we

Roma tuq Min móng vsvng rìí saint Piter noqngøm Chøm taq Myanmar Móng dvpvt vjú røt we

 (25.4.2021)

 Shàla we vyvng roqshú lvban nì taq saint Piter basiliga noqngøm yáng Svrabín koqkam pè francis nø vsvng Lutsok rì nvng tiq dø Myanmar Móng kèní Roma Móng yáng tuq we leka paqzí cvn shì we Jau, Brother nvng Maq Maq rìí "Pray For Myanmar" Lángò sórì Myanmar Móng dvpan Júrøt bøn ì wanø shálún shìè.

Add new comment

6 + 11 =