Shvngxmre Shangka

Vatican Shvngka (CNA) Mongkvn taq vlwe Sarado ri i Coronavirus yoga i za vsvngri sherlvm rvt Shansher we lvban angni taq Gvray kaq júrǿt shi lvm dvpvt shvngǿmrē keni dvkvme.Asia mong dvn taq vlri shvngbe i cvn lvm rvt shangka dvkvng bǿa. Zun boy svng ling mashvla ,I nigǿ Yogai za vsvng lolo vla;mi , Vsvng mvzuqshi mvdvzvr we mongdvn ri taqǿ Shansher we Angni taq Gvray kaq noq ngǿm we bvnli ,Kagvp nongwe bvnli ,mongzǿl we kvmla ri mawă mvdaq mǿi tiqlvng nvr vdú i wa nǿ (march 25) taq Shvngǿmré keni shvngka dvkvng bǿa we svng shalu;n shie. Bǿndaq ni nǿ online live dvkango yvngkeni tiqdvtvng dǿngku vsvngri mvngúshinǿ júrǿtshi wei pvlace Kvmnǿnt nongun lushi lvm dvkvme.Shansher we Kvngpe angni taq Zun boy mawă mvdaq dvkǿmshi we lavlni nǿ mvdvm Sarado dvtvnghǿq dvtă lvm dvkvme. CNA Shvngka dap keni Shalu:n shie.

https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-updates-guidelines-for-h...

Add new comment

4 + 4 =