Super Saì gvlú:ng Mūka rvt shì vsvng (145) gø' høq vl lú:ngì nø  Dvtmvdō  pyenla(4) gø' vbá we 

Super Saì gvlú:ng Mūka rvt shì vsvng (145) gø' høq vl lú:ngì nø  Dvtmvdō  pyenla(4) gø' vbá we 

Bengali (400) gø' shìbø'ì wàwe Shvngkà mvdìng nø (117) gø' wā shìe wā NZK vsuyaq í dvkangò we 

Mūka Saì gvlú:ng nvmbøng mvrøme rvt shì vsvng (145) gø' høq íbø ìnø Dvtmvdō pyenla (4) gø'vbá we dang NZK vsuyaq í dvkangòe.

Dèni may shvlá (19) ni Vsháng tut NZK vsuyaq í dvkangò we taq shì vsvng (145) gø' yv'ngø pyenla (4) gø' nvmbøng mvrøme rvt shìbø'ì we dang shálún shìe.

Wè dvtøp shipan rì taqø shvngáni May (18) ni dørøm tut høq rvgaqtøm yv'ngkèní tø'lúnò we shipvnrì ínø, v-toq v-tìp Vsvng mvngpòng taq shvng we Bengali (400) gø' shì bø'ì wā Shvngkà nø mvdìng we dang NZK vsuyaq lap kèní shønòe.

Vlē a:mì we rvtø kèní pvngshì nø Shvngkà dvp tiqmaq nvng Vsvng v-toq v-tìp mvr taqø Sitdwìmyoq shvnvng IDP Camp rì kèní Bengali dvci (400) dv'ngte shì bø'ì wā Shvngkà dvkang bøā we ínø wè Shvngkà rì nø mvdìng we Shvngkà íe wā shøn bø'à we íe.

Mūka Nvmbøng mvtuq May shvlá (12) ni dvgvp kèní Rvkaí byīne (17) myoqnē vl nvmbøng dàm mvmè vhø'm bø'à we shvra rvgaq taqkèní mongzøngcerì svng nvmlat tiqtaq gvl nø shø'm wā íwe shvrà rvgaq yv'ng vsérà we dang NZK vsuyaqò dvnung kàru  taq yv'nglún shìe. 

Vkvtdø vsérà we taq Sitdwìmyoq shvnvng kèní IDP Camp (27) lòng kèní Bengali døngku vsvngrì gø shø'm wā yv'ng vséshì lvm rvt dvgø'ā we taq Bengali gorø (125789) gø' taqkèní (63302) gø' dv'ngte nø shø'm wā íwe chøm rì nvng Saigvlúng shelter rì kaq vsérà bø'à we dang shálún shìe.

Vkvtdø vséshì vdu we taq shaqré shaqtang rì nvng Cvmré rì, hí wūr dvsiq rì, Cvmré góng í rì kaq vsérà dv'ngì wā Shiqshan lúnò rì kaq svng àng mvdò ku vsérà we ínø vkvt shì bø'ì rì nø bvnlì shøl rì í dvnungò wè taq mvcvn àngdeò nønt taqkèní àngde chøm taq ngv'mshì rì íē wā NZK í dvkangòe. 

Vkvt shvgún lúnò we shì vsvng (145) gø' nø Sitdwìmyoq vbá dø, Yvdèdō:ng, Bongnaq junk, rvgaq hàng vkvtdø íwe myoqnē rì kèní tōniò mongzøngrì nvng IDP Camp kèní Bengali Vsvng dvcirì vbá we dang NZK taqkèní Shvngkà dvnung kàru dvkang bøā.

Wè mvdvm Bengali (400) jvn gø' shìbø'ì wā Shvngkà mvgv'm dvkangò nø mongzøngcerì dvchvn dvnvn bø'n dvzvr lvm dvkangò rì svng gø dvtøp dvnung weí Mvra zílvm íe wànø NZK taqkèní Shvngkà dvkang nø dvkv'm bø'ì.

Add new comment

3 + 5 =