svngpvn vko vkáng lún lvm dvpvt dvzaq shìwe mvdò rì yvng kení pakistan móngdàn yvng bøn bøìwe shvngømré vpo dvzvř nø shvnìp shvnàr dvzvr werì kaqsvng gùn dvtøp lvm vtoq vtìp we shvngka.

Pakistan vsvngpvn vkoqvkáng lún lvm dvzaq shìwe rìí, pakistan vsúyaq rìsvng Punjab rvgvq yvng bøn:vp mì we shvngømré vpo dvzvr nø shvnip shvnar dvzvr werì kaq svng gún dvtup ràe wa nø dvkám bøà we íe.

( 2014 ) nøng dvgvp taq kení vsvk cvm nø noqshì we rvsángcè cvmarécè (55)gø, Hìndu cvmarécè(18)gø, Kalashiya(ကာလာရှီးရာ) cvmarécè (1)gø svng shvnip shvnar nø shvngømré vpo dvzvr we tvrà shvngbe nø (74) boq bøn bøì we kaq svng vsvng vko vkáng lún lvm dvzaq shìwe mvdo rìí luttaw zvpòng yvng svng tvnùng bøà we íe.

Vlev:mì April shvlá taq shvnat:í tvnò:ngò nø shvngømré vposhì dvzvr we nvng, kùngrán shì lvm dvpvt shvnìp shvnar dvzvrò yvng kení lutshì ráìwe cvmarécè mè vsvk(14) nøng rvm íwe María Shabbaz v:ngí vhømò tvrà nø móngdàn vrvm dvpat vnan we shvngka ívmì we íe.

Wedø íwe rvt " shvngømré vsvng mvloq we dvhøtaq noqshì we rvsvngcèrì, Hìndù rvsvngcè cvmarécèmè la dvpvt nøt shømløm lvm mvlúnò wanø tvnùng bøà we íe. Shvngømré nvng uqbvdi rì kaq svng màpø mànvp we dø lvngò we tvrà nø vzàng kenì vlwe vsvng pvnò vko vkvng lúnlvm vlshaq íwe kaq svng (sept 1,) nì taq vsvng pvnò vko vkvng lúnlvm dvpvt dvzaq shìwe mvdò rìí lìga dvshvng bøà we íe. Pakistan móngdàn nø Isalvm móngdàn ínø, vsvng wvl yvng kení 96% ján nø muslim rì íe wae.

Móngdan svng xpmò we tarà taqnø móngdan vsvng vràm shvngbe nø vdeò kámnøt tvrà dvng taq kení ngvngdøng dø cvnshì lvm íe wa nø dvkám we ínì gø, wedø wawe tvrà rìnø(Quran) svnshvr jømcìq rì nvng vdu vbóng dø vrámvrá ràe, wae.

Add new comment

6 + 4 =