Svràbín Koqkám pè í shøn we taq wamà mvrìng vsvng rìnø Svsvna vhánglvm dvzaq shìrì íe.  

Svràbín Koqkám pè í shøn we taq wamà mvrìng vsvng rìnø Svsvna vhánglvm dvzaq shìrì íe.  

Svràbín Koqkám pè Fransic í, St. Paulò VI  “Evangelii nuntiandi” nvng, a:ngí nvn vrū yvngà we “Evangelii Gaudium” shvngøt dvtú lvgà rìsvng dvnùngò nø, Canada móngzøngcèrì kaq shvngøt dvtú we

svng July-29, yaq lvbán pvngwà ni taq Vaticanò shvngka dap kèní dvshvng bø'à we íe.
 
Svrabín Koqkám pè Fransic, Canada svng zaqlè wvng dìwe nø, “penitential prilgrimage” kà go nvng íe. Canada svng zaqlè wvng dìwe nø we kàgo nvng vbúng we íe. Mvrìng vsvng rì nvng tiqdø vlwe

dang nvng mvrà roqà chutnà lvm,vkopvkàng rìtaq kèní vtò shìwe tóng laqyà rìsvng vpø shvrìngò nø gúndvtup mòwe svng roqgvr lvm móngdan øpshú vkoq káng vlwe rì nvng shvngømré shølshú

wáshì, mòngzøng cèrìò nvcøn nvrøm íwe svng Svrabín Koqkám pè í, shvdúm bø'à we íe. 
  
Vnvm vchvng rìsvng kàciq rvtlvm mví, vdèí wàlvm kàciq rvtnò wesvng wa cvnlvm gø mvdaq. Kángpè Yesuò wurkáng tvrà nvng nøtcøp we dang kèní tãsvng shvngøt dvtú shìnø, tãsvng mvrà chutnà nø

vtoqvtip Lvmsvng Svrabín Koqkám pè Fransic í, shønò we íe.

Welùng nø shvngømré vsvngrìò laqyàrì dvtvnshì we íe. Gvrayò dvbū mòngka svng vrá dvshv:ngò we íe. Kángpè Yesu svng svksè wá shìnø Gvray Gvsvngò móngdan dvpvt nøtløm we gø ívme.

Wekvt wa kángpè Yesuò chøm taq gùnglún we rìsvng lutshì we rvsángcèrì wanø shvrìng shvta lvm ílù:ngè.

Gvray dvpvt kaoksøng dvgø'à lvm nvng ang rvtø rìsvng dvgøà lvm vchvkwe íe. Nøngmaq nøt mvcvn nø, ang nøt cvnlvm, ang coqsvn ridø, nøtløm we yatlvm angpvnpvn rìsvng shvleò nø

cvndvgøm lvm ràe.

Add new comment

4 + 1 =