Svrabín Koqkám Francis í, Ukraine Cìlrì Svng Kiso wamà Taq Dvbù Nøtní Vjúrøt Dvbv̀ng We Shvngkà.

Svrabín Koqkám Francis í, Ukraine Cìlrì Svng Kiso wamà Taq Dvbù Nøtní Vjúrøt Dvbv̀ng We Shvngkà.
 

November 13, 2022 nøng taq, Svrabín koqkám pè Francis nø, Ukraine cìlrì svng Kiso wamà taq móng vsvngrìí mòngzøl dø vtoò rvt,

Ukraine móngdàn dvpvt svrabín koqkám pè ígø, vjúrøt dvbv̀ng we íe. Ukraine móngdàn, kiso wamà svng Russia cìlrìí díng bǿà we

(8) shvla mepv̀ng taqwa vrá tiqkvt vtv́ng lún bǿà we íe. Wert Ukraine cìlrì svng kiso wamà taq móng vsvng rìí pàmvráwacè vtōlún

bǿà we íe.
 

Ukraine móngdàn svng Russia rìí, gvsvt we nvlò nø cø̀msaq lv́m dvpvt svrabín koqkám pè Francis í, nivrvm vjúrøt dvbvng shìwe íe.

Svrabín koqkám pèí, bv̀nchvt bø̀nwe móngdàn vrv̀m cø̀msaq mòngzøl lv́m dvpvt vjúrat dvbvng shìwe íe.

Add new comment

15 + 0 =