Svrabín koqkám pè Francisí nø India taq tìí límò nø shì bøì vsvng rì dvpvt vjú røt dvbvngà we shvngkà.

Svrabín koqkám pè Francisí nø India taq tìí límò nø shì bøì vsvng rì dvpvt vjú røt dvbvngà we shvngkà.

   India móngdàn myokbai  taq vba dør we bøn nø wàò mvza íwe cvmi jvk gvbà vní lòng vba døl bøì nø weyvng bvnlì wáshú rì shì bøì we kaq shálún shìe. Wedø lvngchv rvt nvng shì bøì we vsvngrì angmaq dvpvt rvyùl nø chøm vsvngrì vtøp shìnø dvmmá lúnò  zàwe vsvngrì shvngbe dvpvt vjú røt dvbvngò we íe.
        
We lvngchv mvrù rvtnø vleá:mì Lvbán ni taq híngmaq wundar shìgùng kení tvwàn tì zung we bøn we íe. We yvng taq vsvng (31) gø shì bøì nø (165) gø vmangnø mvyvng shi bøì we íe. Vmáng bøì we vsvng rìsvng lá dvbvng lvm vsvng rì dvzaq shìe. Bvnlì wáshú tiqmaq svng gø vtoq vtip mvlún shìnø vdøn kéò we vsvng rìgø vle. Wedø vhømò we rvt we shvnvng yvng vlwe mvring rìsvng gø dvgá nøtløm lvm vlwe shvrà taq vsél shì lvm dvshvt we íe.

 Shìgùng kení vtøl we vbarì, tìrì, lóngrì nvng tvwàn zungwe tì rìnø tìwang, tìkung, dvzà, we yvnggùng taq vlwe dvrè shvngbè gvyaq shì rvt bvnlì cvmwe tèwe shvngbe gø gvyaq shì bøì we íe.    

 We rvtnø Svrabín koqkám pè Francis ínø vsheq Asia nvng móngdàn vrvm kaqsvng February (12) nì taq nøngshvr dvpvt dvgø shìwe vsvngrì shvngbe svng nøt mvcøn nvrøm kení vjú røt dvbvng ãlvm, Denøng taq shóng shìwe pèmè nvmchvng dvchøng rìdø nøntkrøm lvm dvshvt we gø íe. Covid vna vkøn we rvtø taq vsvng shvngbèò sha góng nvng Pvlàcè dang kaq vtù vgvm ràe. Vsvng pvn nvng vtoq vtip lvm dang svng gø, vsvng vrvmò shiqshvn we dang svng gø vtù vgvm nø mòngzøl lvm gø vmáng lúngì.           
 
Lvngdøm taq Svrabín koqkám pèí mvdvm taq vjú røt dvbvng shìwe Gvrày ìshøt rìnø " shvlawe, vpøwe, yvng mvtøm shìwe tvrà yvnggùng dvpvt wá vtuwe taq kení lúnshìwe shvmvn jejú íe. Wedø írvt dvshàwe yak vtvng we shømløm lvm mvlún shìwe vsvng rì shaqcvm we vsvng rìsvng nvmlat nøt ãònø dvbvng dvzøm ràe, wanø dvshvt kà dvshvng bøà we íe.

Add new comment

3 + 0 =