Svrabín Koqkám pè Francis nø Yordan Koqkám Nvng Vatican Taq Vhøm We 

Svrabín Koqkám pè Francis nø Yordan Koqkám Nvng Vatican Taq Vhøm We 

Svrabín Koqkám pè Francis nø vleámì may shvlá (2) yaq taq Jordan koqkám Abdullah II nvng Vatican taq vhøm bø'ì we íe.

Svrabín koqkám pè Francis í, Jordan koqkám svng gømpaq tiq lòng zíòe. We gømpaq mvdvm yvng 'Papal Blessing in

St.'s Peter Square' (St. Peter wáng taq Svrabín koqkám pè Francis í, shvmánò we) wawe kàru íe. We gømpaq svngnø

Vaticanò lúngí hàng waòwe bvnlì wvng taqkèní wàòwe íe.

Jordan koqkám ígø Arabic kàruí vruòwe lóng hàngcè gømpaq tiqlùng zíòe. We lúng mvdvm kàru vlwe dang dvtvn

shìwe mvyv'ng shì.

Svrabín koqkám pè Francis nvng Jordan koqkám pè nø (30) minutes dangtè vhøm nø vtoqvtip bø'ì we íe. Jordan

koqkám pè nø Svrabín koqkám pè nvng shvni màhøm vzvng Italy dvm dvdaq Sergio Mattarella nvng wunkyi Giorgio

Meloni níó vhøm dáng shì bø'ì we svng shálún shìe.

Add new comment

2 + 3 =