Svrabín koqkám pè Francis Vaticanò Ukchuk lvm ukgataq angshvr svng dvtvn bøà we shvngka.

Svrabín koqkám pè Francis Vaticanò Ukchuk lvm ukgataq angshvr svng dvtvn bøà we shvngka.

Svrabín koqkám pè Francis Vaticanò Ukchuk lvm ukgataq angshvr svng dvtvn bøà we shvngka.
            
Yãrvtø taq Vaticanò øpká:ngò we Cadinal Giuseppe Bertelloí bvnlì døngjá ríò we íe. Ang nø tuq rawe Oct (1) nì taq a:ngò vsvk (78) nøng vhøm ráì we írvt bvnlì døngjá kèní nvr shìlvm íe. Ang nø we bvnlì døngjá svng (10) nøng dvzaq shì bøì we íe.

We bvnlì døngjá svng vzang dvtut dvzaq shìlvm nø Spain móngdàn kèní kví chuk Svràdò Fernando Vérgez tø shìwe íe. Ang nø Legionary of Christ mvdò kèní ínø vkvt vsvk (76) nøng íbøì we íe. Vatican taq ang bvnlì dvzaq shìwe (1972) taq kèní íe. Angnø Vatican taq vsvng pvn vrvm nvng vtoq vtip we dang taq dvzaq shìwe ínø dvrá rvprà we vl lvm dvpvt nvng Phone kèní vtoq tip we pvn vrvm bvnlì taq dvzaq shìwe íe.
  Svràbín koqkám pè Francisí nø Fr. rì dang singwe bvnlì døngjá taq gø dvzøm shìlvm dvtúò we vle.Angnø Chili yvng kèní Fr. Andrés Ferrada tø shìwe íe. Gvray bvnlì taq dvzaq shìwe nø (52) nøng íbøì we íe. Vkvt ang bvnlì taq dvzaq shìwe nø (2018) nøng taq kèní dvzaq shì bøì we íe. Angnø we rúngò bvnlì døngjá ríò we Koria móngdàn vsvng kvichuk Svràdò Lazarus You Heung Sik nvng taqrá bvnlì wà lvm íe.       
    We rúng gvbà nø mònggvn vrvm taq vlwe Katholic shvngømré rìo Fr. (400000) ján dvpvt mvdøng dvzøm dvbvng we íe.

Add new comment

1 + 3 =