Svrabín koqkámpè Francisí no II pè wapè Svrabín koqkám John Paul dø íwe shvrepè Cardinal svng shvgùn shvrìngò we

Cardinal Marian Jaworski nø ang vsvk 94 nøng gøm á:mìwe bóy wa bøà mèpvng September 5 ni taq lvpat béá:mì we íe. Ang nø Krakow myoq taq vlwe Theology University ò nvmlat zùng øp pègø íe. Ukraine móngdàn taq shvngømrérì vháng lvm dang nvng singnø tùbum dvbang shì bøì pègø íe.

Vle á:mìwe lvbán tiqni taq Cardinal Marian Jaworski nø Svrabín koqkámpè John Paul II nvng gvzà vrám yàngìwe rømnvngpè gø ínø ang nø téwa vdu vbóng we dvrá, nøt tøng nøt døngwe, nvng shvngømré kámnøt tvrà taq shvre tiqpè gø íe wanø Svrabín koqkámpè Francisí shvgùn shvrìngò mòngkà shøn bøà.

Angnø shvrúng shú tiqpèò kùngà, paqzí, kámnøt tvrà taq cvndøng we nvng shvngømrérì mvdàmø lushì we bvnlì døngjárì dánglúnwe laqyà shvlárì gvl ráà wanø tvnùng bøa.

Angò lvpat svng zíshì bøì høqshaq Gvray bvnlì taq vpnúngshì bøì we ínø angò pvlàcè gø Yesu puqbúm taq laqtuq dvr wanø vjúrøtã bøà we íe.

Filipi 1:21Kadø íe wani ngà cúnshø̀ng lòng nø Kristu dvpvt í nø, shø̀ng lòng nø mvzv́n lúnlv́m dvpvt íe wawe jømciq taq ang zømshì nø angí dvdamò we dangrì nvng kàciq ratshì yàngì we taq mvdøng dvbangshì ráì we gø íe wanø tvnùng bøa we íe.

Add new comment

10 + 3 =