Svrabín koqkámpè Francis ò 58th boq waboq World Communications àngni dvpvt dvtú kàru

Svrabín koqkámpè Francis ò 58th boq waboq World Communications àngni dvpvt dvtú kàru

Svrabín koqkámpè Francis ò 58th boq waboq World Communications àngni dvpvt dvtú kàru

 

Svrabín koqkámpè Francis ò 58th boq waboq mònggv̀n vtoq vtip àngni taq síngrv́l nøt nvng rvwvl nøt kø̀mzøp we svngpv̀n vtoq vtip àngni wawe taqkèní dvtú we taq "shóngshø̀ng we vnvm vchvngrì gvzà màlé we rvtø̀ taq Artificial Intelligence AI wawe paqzí dang taq kèní svngpv̀n dvcì rì kaqsvng vjú zí lún ráà wegø íe. Wedø vlíng vpo ráì we nø paqzí vdèrì mvtaq vsv̀ngrì tiqgǿ vrv̀m dvpvt vjú ziwe gø íe. Dàlv́m dø íwe mònggv̀n dvjà rì nø tiqni mvdàm tiqni vháng nø vlíng vpo ráì wegø íe.

 

Mvsø̀n nvrø̀m kèní pv́ngshì we

 

Dvgá tvrà rì svng shi mvpv́ng shìwe rvtø̀ kèní zø̀nli dvjáng rì svng vgám we nvng màshvla we vjúrì dang svng nøngmaq taqkèní yilshì lúnlv́m vchvk wegø íe. Mònggv̀n svng roqgvr vcùng we tvrà taq "àngshv́r" rì svng mà vtiqshì lv́m dvtú we íe. Nøngmaq tiqgǿ vrv̀m nø vdè nø vdè shvnglut we vko vkáng rì nvng mvrø̀ we vsv̀ng mǿí lv́m svdiq vjá shàì nø we tvrà taq vbá lv́m dvzaq shàì. Yadangrì shvngbe nø mònggv̀n paqzí nvng nøtcun paqzí, móng lvmvng tvrà bvnchvt rì ínø̀ nøngmaq vsvngpvn dvcì rì dangkèní mǿí nìnø pvrvn mvlúnshì we tvrà gø íe.

 

Sv̀ngpv̀n dvcì rì àngshv́r íráshà we tvrà taq téwa rvnaqwe pvlàcè dang, shvnglut we tvrà nvng dòngnøt mvsø̀n rì kaqsvng dvhang lv́m gø vchvk we íe." wanø̀ dvtú ráà we íe. Dènibat mònggv̀n paqzírì vháng ráì wedø svngpv̀n dvsháza bv̀nlì rì taqgø vnǿn lú:ngì we írvt nøngmaqò nøt mvsø̀n nvrø̀m rì taqkèní pv́ngshì rà bǿì wegø íe.

 

Pvlàcè tvrà dang kèní døngmvnwe tvrà svng cvnwe nvng nvrø̀m dòng kèní mvkok nøt rì shvzvt shàì we tvrà kèní wa nøngmaq ò bat, lvpvt àngshv́r svng lvjøm vldø vrang lúnlv́m ílonge. We tvrà nø Gvray àngnvng tvpní shàì we tvrà tiqlòng gø íe. Wedø íwervt nøt mvsø̀n nvrø̀m kèní mvkok nøt nø nøngmaq ò tiqlvpat vjú rì, kàciq rì nvng kùngà vnǿn we tvrà rì shvngbe svng vdu vbóng dø shvnvpā we gø íe.

 

Vko vkáng rì nvng shìwvt rì

 

Wedø íwe síngrv́l nøt, rvwvl nøt rì nø jak rì kèní lúnshì we nvng shvzvtā lúnwe mǿí. Dèni vbat taq machine learning wawe kà, zitnøt tvle (Intelligence) wawe svng zǿmshì nø vsv̀ngrì dvhø̀ vmupvm we wásháò we svng yv́nglún shìe. Sv̀ngpv̀n vtoq vtipwe tvrà kèní rv́lshì nø pv́nmv́n dvrè íshà we svng vná shàì nø̀ vdè tiqgóng shvnglut lv́m tvrà nvng vdè góng vdè wa vpǿshì we tvrà rìrvt bashà rì dvhø̀ taq tasvng dvshvt ké ràwe gø íe.

 

Nøngmaq bashà rì taqnø mvkø̀m mvzøpì we nvng bǿndaq dángte dvzaq dvkáng shàì we taqkèní kùngà vnǿn we tvrà rì svng vle lúnlv́m dvzaq dvkáng shìwe wani íe. Vzàng kaq vbat rì taqø sv̀ngpv̀n vtoq vtip we tvrà rì paqzírì nø dèni bat svng tuq ráshà dvgvp téwa zìdang vháng we paqzí zìdang rì kèní vtoq vtip we wálún ráshà wegø íe. Kadø íwe dvjà rì taq vl vdu ráshà we ínìgø dang vrv̀m taqnø Gvray nvng tiqdø vzø̀m vzvp ràwe tvrà svng nø vnáshì mvdaq we svng gø shvdǿm we íe.

 

Nøngmaq ò nøt mvsø̀n nvrø̀m kèní bung longwe tvrà rì shvngbe nø vko vkáng tiqlòng mǿí nìnø shìwvt tiqlòng ku kèní bǿn dvzv́r lúngò wegø íe. Tasvng vzø̀m vzvp we tvrà kèní tiqnøt tiq mvyùng ílv́m wáshàì we nøngmaq ò shagóng rì gø tasvng shvngo kewe tvrà svng gø dvbung sháò wegø íe.

 

Social Media walòng taqkèní mvdøng mvmvnwe tvrà rì, shìwvt rì svng gø dvbungò we íe. Vránø nøngmaq ò nøt mvsø̀n, vgo mv́rcì rì svng gø gvzv̀m nø shvtìn we tvrà gø bǿn dvzv́r sháò we íe. Wervt mvrø̀ we ngàshà rì taqkèní welòng taq zǿmshì nø bvnchvtrì àngpv̀n pv̀n dvbungò wegø íe. Wedang rì svng shvrv́m shvrá lv́m nvng vgám lv́m gø vchvk mvdø̀ng tiqlòng íe.

 

Lvpat tvrà taq vháng vlún lv́m

 

Nøngmaqò lvpat tvrà taq døngmvn dø vháng vlún lv́m gø vchvk we íe. Sv̀ngpv̀n dvcìrì, tóng laqyà àngpv̀n pv̀n, màbóngwe kámnøt tvrà rì dvhø̀ taq shvla we tvrà kèní cúnshì lúnlv́m tvrà walòng taq yakwe àngdang dang vhǿm sháìe. Mònggv̀n dø̀ng taq sv̀ngpv̀n vtoq vtipwe paqzí lang vsv̀ngrì dvhø̀ vdu vbóng dø kadø wa shvrv́m shvráā lv́m ímá? wawe røt kàrì gø vlwe íe.

 

Sv̀ngpv̀n vtoq vtip we tvrà, shvngkàrì dvkangwe bv̀nlì rì taq døngmvn we tvrà kèní kadøwa shvrv́m shvráā lúnlv́m ílonge má? We tvrà svng shvdøng shvngángā lún we dvrá uqbvdi rì svng kadø wa gvl lv́m íemá? Yadø íwe røtkà rì àngdang dang dvpvt nøngmaq taq tvlú dvgǿ shìshaq mvtú rì mv-vl we íe. Wedangrì shvngbe nø vdè tiqgǿ taq wani mvdø̀ng ílonge wanø̀ dvtú bǿà we íe.

Add new comment

3 + 1 =