Svrabín koqkámpè Francis taqkèní August 5 ni taq India móngdàn kèní Sister tiqgǿ nø dvgùng shvring vpǿ we dang dvtúvtnà we.

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní August 5 ni taq India móngdàn kèní Sister tiqgǿ nø dvgùng shvring vpǿ we dang dvtúvtnà we.

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní August 5 ni taq India móngdàn kèní Sister tiqgǿ nø dvgùng shvring vpǿ we dang dvtúvtnà we.

The Ursulines of Mary Immaculate mvdò ò mvlúm tiqgǿ íwe Sister Maria Celina Kannanikal sv̀ng svrabín koqkámpè í dvgùng shvring vpǿwe dang dvtú bǿà we íe. Àng nø Novitiate Sister lvpat taq ni vrv̀m dàlv́m dø íwe mvkrǿm mvdøprì vhǿm yv̀:ngà we nv̀ng we mvdò ò shølshú vgo rì kèní vgámwe vdòng àngò shv̀shér we tvrà sv̀ng shvringā we ku kèní àngò nv̀mlat kàciq sv̀ng 1957 nǿng June 20 ni taq kámshì yv̀:ngì we íe.

 

Àngò nv̀mlat kàciq kámshì bǿì mèpvng gvzà màléwe rvtø taqø ni shagóng shiqshàn tvrà mv-vl ráì we ínø kapà dvjáng íwe sv̀ng gø mvshálún shìwe 35 ni gøm ráì we høqshaq za weí India móngdàn tìni lvp Cannanore wamà taq shì yv̀:ngì.

 

Sister Kannanaikal sv̀ng 1931 nǿng Febuary 13 ni taq Kerala kùlwàng Trichur shøq yv̀:ngà. Àngnø 1954 nǿng June shvlá 24 ni taq we àngò Sister mvdò sv̀ng gòng yv̀:ngì nø àngò Sister mvdò shølshú vgo Mother Stefania Murelli wa tǿshì mè í Sister Kannanaikal ò yógø sv̀ng cì lvjángā we tvrà taq dvzaq shì yv̀:ngì we íe. Sister Kannanaikal nø kàngpè Yesu nv̀ng Teresa sv̀ng shøngran yøpnv́ngrì zíò nø mvrà vlwe vsv̀ngrì dvpat vjúrøtā lv́m dvkám yv̀:ngà we ínø̀ àngò nv̀mlat kàciq kámshì we àngni taq gø kàngpè Yesu nø àng mv́rdàng taq dvtánshì ráì nø àngkaq sv̀ng muqlàng móngdàn sv̀ng golv́m íwe dang dvkám yv̀:ngà we dang nv̀ng Sister Kannanaikal sv̀ng 1957 nǿng July 26 ni taq Cannanore dvgàm taq rvda yv̀:ngà we nv̀ng àngò vjúrøt kàrì nø gøm ráì we dang 2007 nǿng July 29 nitaq nø shv̀nshér we vsv̀ng tiqgǿ wa nø dang yv:ngà. 2012 nǿng Febuary 29 ni taq àngò shagóng vnv̀ng sv̀ng Kannur tì shvnvng taq vlwe Payyambalam shvrúng shú zùng taq noqngø̀m chø̀mcè waò nø we shvrà sv̀ng vsél:ò dá:ngí vrá rvda bǿà we íe.

Add new comment

20 + 0 =