Svrabín koqkámpè Francis taqkèní koqkámmè Elizabeth ò gvray kámnøt tvrà sv̀ng dvgùng shvring we

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní koqkámmè Elizabeth ò gvray kámnøt tvrà sv̀ng dvgùng shvring we

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní koqkámmè Elizabeth ò gvray kámnøt tvrà sv̀ng dvgùng shvring we

September 8 ni taqnø England koqkámmè Elizabeth II nø lvpat béá:mì we svng svrabín koqkám Francis taqkèní gø vjúrøtā we nvng nøt yòr kàru svng àngcèpè Chirles (3) kaq shvri bǿà we íe.

Koqkámmè Elizabeth II nø Brithain koqkám dvcìrì taq bat yvng vtang íwe íwe mvtaq àngnø England shvngø̀mré ò shølshú tiqgǿ gø ínø àng vsvk 96 nǿng høqbǿà we íe.

Svrabín koqkámpè ò nøt yòr kàru taq koqkámmè Yesu vdòng yøp byo bǿì we dang sv̀ng táshì bǿì weó gvzà nøt yòr lv́m íbǿì we dang Brithain móng vsvngrì shvngbe nvng gàmzø̀ koqkám rvprì nvng tiqdøni nøt yòrì we dang vruò nø koqkámpè Chirles (3) kaqsvng shvri bǿà wegø íe.

Koqkámmè shìbǿì werat nøt yòrlv́m vhǿ:mò we vsvngrì shvngbe mvdàm gvray yv́ngkèní nøt shvlø̀mwe jejú vtoshì lúnlv́m vjúrøt dvbangā we nvng àngò bv̀nlìrì mvdàm døngjá lushì lúnò we nøt døngwe, Yesu vdòng taq gv́lshìwe kámnøt rìnvng àngò kàsvdiq rì mvdàm gv́lshì we nøt laqyàrì nø shvngbe svng laqyà shvlá dvtanā bǿà wegø íe.

Koqkámmè í gv̀mzø̀ shémo svng 1952 nǿng taq lún yv̀:ngà we ínø svrabín koqkám (5) gǿò batrì nvng gø vhøm nø vzø̀m vzvp bǿì wegø íe. Svrabín koqkámpè Francis nvng 2014 nǿng April shvlá vdòng Vatican taq vhøm bǿì we íe. Wedø vhøm weboq taq nø Britain móng nvng Vatican móngdàn dvhø gvsa krøngmang vtoq vtip shìwe dang (100) nǿng gømwe rvtø langcha gø íe.

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní Yesu vdòng yøpbyo bǿì we Koqkámmè Elizabeth pvlàcè dvpvt vjúrøtā lv́m íwe dang koqkámmè ò àngcèpè Chirles kaq shvri bǿà we kàru taq vru bǿà wegø íe.

Vle bǿì we June shvlá koqkámmè Elizabeth ò gv̀mzø̀ bat (70) nǿng gømwe àngni taqgø dvgùng shvring we kàru shvri bǿà we íe. Koqkámè Elizabeth nø England shvngø̀mré ò shølshú vgo tiqgǿ gø ínø “Defender of the Faith and Supreme Governor of the Church of England” wawe dvgùng shvring we she vya svng gø kámshì lún:ò we íe. Welòng nø Henery (8) gv̀zø̀ koqkámpè ò bat taqkèní vlráì we ínø we vya svng England shvngø̀mré vdòng svradorì àngké mvdò kèní shvngø̀mré kaq jøng jøngni øpshøl lúnwe vsvng kaq shvringwe tiqlòng gø íe.

Kámnøt tvrà dang nvng singnø England shvngø̀mré ínìgø dvgá shvngø̀mré ínìgø àngyv́ng kèní vtoāwe vlrà wegø íe. Koqkámmè àngtaqkèní nøng vrv̀m vringwe Christmas mòngkàrì taq rvcángcèrì shvngbe tasvng vzø̀mnø v́lràwe dang kadvgvp gø dvkámwe íe.

Kámnøt tvrà wawe nø vsv̀ng shvngbe ò nøt mvsø̀n taq vchvkwe tiqdnag ni íe. Vwadø wáshì mvdaq we dang nvng welòng nø jøng jøng ni vchvk vtang íwe dang dvkámwe gø íe. Tiqkvt kvt kámnøt tvrà walòng sv̀ng vsv̀ngrì mv́r taq yv́ng vnvp lv́m dvpvt cèwa wáshì we gø vle. Shvngø̀mré shølshú vsv̀ngrì nø shvngø̀mré vsv̀ngrì jøng jøng ni dvbangā ràwe dangrì taq tubùmā we dvzà tiqlòng ni íe. Àngmaqnø vdè dvpat wa dvdamshìnø cúnshì mvdaq long.

Koqkámmè Elizabeth II nø kámnøt tvrà taq gvzà nøtlø̀m nø dvzaqshì we tiqgø gø íe wanø móng vsvngrì dvhø taqgø bø̀ngshvng we íe. Àngnø ni vrvm ò lvpat taq gvray mòngkà nvng cúnshìwe, noqngø̀m tvyø rì taq dvzaqshìwe, vjurøtshì we tvrà taq dvzaqshì we tiqgø gø ie.

2010 nøng taq Svrabín koqkámpè Benedict (16) svng gø Koqkámmè Elizabeth taqkèní Britain móngdàn svng goò nø pàmvrà cè vto yv̀:ngà we íe. Svrabín koqkámpè John Paul II gø 1982 nǿng taq England móngdàn svng dinø Koqkámmè nvng vhøm yv̀:ngì we íe.

 

 

Add new comment

11 + 3 =