Svrabín Koqkámpè Rúngò Bvnlì Angké Shvngø̀mre Svra Tiqgǿ Svng Bvnlì Dvtú Bǿàwe Shvngkà.

Shvngø̀mré Dø̀ngkurì, Mvrézà Dvbvng We Mvdo Nvng Svrabín Koqkámpè Rúngò Bvnlì Angké

Shvngø̀mre Svra Tiqgǿ Svng Bvnlì Dvtú Bǿàwe Shvngkà.

 

Sasvna taq kèní nø shvngø̀mré vsvngrì kaq mvdø̀ng vchvkwe sasvna bvnlì taq dvzaq shilvm bvnlì døngjá dvtú shìwe ie.

Vkvtgø vsak (38) nǿng íwe cvmré(2) gǿ angpè Gleison De Paul Souza svng Shvngø̀mré dø̀ngkurì, mvrézà dvbvng

we mvdo nvng svrabín koqkámpè rúngò bvnlì angké shvngø̀mre Svra tiqgǿ svng bvnlì dvtú bǿàwe íe.
 

Angnø Brazil kèní ínø Italy móngdàn Pugli shvngø̀mré zùng taq paqzí shvngøt nòwe svra tiqgǿ ínø, vkvt vatican taq

tuqdaq ìwe íe.
 

Ang nø shvngø̀mre vsvng tiqgǿ ínigø Orionian shvngø̀mré bvnlì taq dvzaq shìwe mvdo dø̀ngku tiqchø̀m taq ínø,

(2005 – 2016) nøng dvhø̀ taq vlnø (2015) nøng Roma taq vlwe Salation University yvng kèní Deology svng dvdv́ng

yv:ngà we íe. (2019) nøng Lecce taq poqò we Salento detgvdù taq kèní Philophical Science bardaryat taq kèní

Marster bòyq lún yv:ngà we tiqgǿ gø íe.

Add new comment

2 + 0 =