Svrabín Koqkvm Francis mvrtaqø zilàngré tiqpè í àng rvmja me nvng wūr dvzømshì lvm rvt vmìng vkvng røtshì we

Svrabín Koqkvm Francis mvrtaqø zilàngré tiqpè í àng rvmja me nvng wūr dvzømshì lvm rvt vmìng vkvng røtshì we

Gvza mà lékè Svrabín Koqkvm Francisò Vsvng mvngpòng nvng v-toq v-tìp vhøm we nár vshøm ni tvyø taq zilàngré tiqpè nø vmìng vkvng shvlá lùshì nø àng shóngshì we rvmja me kaq svng svrabín Koqkvm mvr taqø Døngku Wūr shvzøng shìlvm vmìng vkvng røtshì bø'ì.

Yalòng mvbìn nø Tiqlvngcè vdòng lvwvn we íni gø Vatican media kèní àng rvtø zíshìhøq shøptan sømla hàng dì:mp lún bø'à we íe.

Sømla hàng vdòng yv'ngø zilàngré tiqpè í tøptøp wā Wūr dvchøppú svng poqò nø Svrabín Koqkvm mvr taqni àng rvmja mvr yv'ng pvncìq tushì nø Wūr dvzømshì lvm rvt vmìng røtshì taqsórí àngmaq vzàng yv'ng Svrabín Koqkvm Gari taq tuqlú:ngì rvtø chvk í rvt Wūr dvchøp svng svrabín Koqkvmpè Francisí shvmánà bø'à.

Døngku Wūr shvzøng shìlvm íwe Døngku pè døngku me dvpvt Svrabín Koqkvm Francis ínø wèlòng svng svrabín àng dètdán taq shvlá mvchà dvgø'shì lúnlvm rvt dvkvme. Wekvt wā Kvmnønt dønggvng nø vhø'mshì we dvshà mvhøt yvklvm banchvk rì svng rí lún we vzà:m vl lvm rvt Updated zóngrì nvng dvgø'shì lúnlvm ra we íe.

Nár vshøm ni Svrabín Koqkvm Francis nvng vhøm we tvyø taqø shvrlvwur íwe tvyø tiqlòng gø ínø tiqlvng màlé vhø'mshì we tiqlòng gø íwe mvdvm Wūr dvzømshì bø'ì we døngkushvr  gø' ní svng Svrabín Koqkvm ínø ìshøt igvn shvlángà nø shvmánà bø'à.

Add new comment

5 + 9 =