Svrabín koqkvm pè Francis ò, Mongolia Zaqlewang Tvrà Dáng Bø'à we Shvngkà

Svrabín koqkvm pè Francis ò, Mongolia Zaqlewang Tvrà Dáng Bø'à we Shvngkà

Svrabín koqkvm pè Francis ò, Mongolia svng (August 31-Sep 4) mvshø'l vlwe Zaqlewang tvrà dìwe Deni dáng bø'à we íe.

Svrabín koqkvm pè Francis nø Mongolia móngdàn kèní shvni mvloke 'House of Mercy' (Mvréza we chøm) wanø bøng zíò
we tiq vhøm svng vjúrøt shvmán lún bø'à we íe. We bøng nø Sasvnamèò mvdøng vchvk we svng dvtú shìe.

Sasvnamè nø vsvng gø' vrvm svng vto shì we, dvgá shvrà taq nøntshø'mrà màvl we svng dvnùng lúnò nø shóngnøt dan
zøng nø mvré zà nøtní mvkok we 'chøm' gø íe wanø shønlún shìe. Mvré zà nøtní dang vrvm svng pvran nāwe Pè,Mè
shóngnønt svng lúnshì we shvrà íe.

Add new comment

1 + 3 =