Svrabín Koqkvmpè Francisí nø Greek móngdàn Larissa myoq yv'ng nár vní ni dørøm svmishøchøm ( yvtá ) gvyaqá:mì rvt Nønt yòr weí vjúrøt dvbvng bøā.

Svrabín Koqkvmpè Francisí nø Greek móngdàn Larissa myoq yv'ng nár vní ni dørøm svmishøchøm ( yvtá ) gvyaqá:mì rvt Nønt yòr weí vjúrøt dvbvng bøā.

" Pvnmvn Gvray gvsangò shóngnønt vdòng taq shì bø'ì rìò Pvlàcè rì svng vp tvle we, ( Svrabín Koqkvmpè Francis) ínø àngde shóngshøng rì kaq Nøntyòr nøntbùm we døngku rì dvpvt Nønt yòr we dang dvtánòe wā " kàru tiqyang taqkèní dvtán bøā.

Jénán kàru svng Greek bishop rìò Nilakvn Vgo, Syros ò Bishop Petros Stefanou kaq zí bø'à nø Cardinal Kønimóngò Wunji Pietro Parolin kèní lemvt vrùà bøā.

" Vkangpè Gvray vdòng taq nònggùn nvng vrv'm vrá wèò dvkv'm Kà" ku dvshà mvhøt rì nvng Chutchvng we taq dvzaqshì rì svng shvmvn dvgøng Kà zí bø'à.

Nár vní ni dørøm rvtø Greek móngdàn tí bo tut Tempi vdám yv'ng dvre tōò we svmishøchøm (yvta) nvng Vsvng zúnshì we svmishøchøm (yvta) Vgo tasvng vhøm nø vtøp bø'ì we íe.

Modo mvmè tvrà kèní vtø'l v-ngàq nø tiqmaq nø svmi vkat a:mì. Tvrà dì vsvng (342) gø' nvng vsuyaq wuntán (10) gø' vbá lúngì. Panglay shøchøm wuntán (2) gø' nø dvre tōò we svmishøchøm svng dì nø gvng dvzaqshì bø'ì.

Nár vshøm ni dørøm tut høq Modo vtøp yv'ngkèní gorø cvm vtv'ng (36) gø' shì bø'ì nø (85) gø' dà:má lún bøā.

Chutchvng we mvdò rì nø nár vshøm ni taq vsvk cúnshì rì kaq svng Chvnglvm dvpvt svmishøchøm (yvta) gvyaq rì vdòng vjáng we wà bøā.

Greek vsuyaq ínø móngdàn tøngtangò Nønt yòr lvm àngni mvsvt kùmlà ku vshøm ni høq dvkang nø nvmbøng shøchøm vja nø mà-vl a:mì rì svng shvring lvm dvpvt nár pvngwà ni høq móngdànò sømlang svng hang lvm rvt dvkv'm bø'à. 

Nár vshøm ni taq nø Greek Dvm mvdaq Katerina Sakellaropoulou í " Cø'mbø'ì we rvmnang rì, mø-í dø shiwvt àngdang dang taqkèní dvshá vhøm bøā rì svng gø Nønt yòr we dang shøn bø'ì. Vkvt rvtø taq gø svmishøchøm mvdvm shì vsvng rì kaq svng dvbvng lvm gønshaq Chutchvng nø lvjang we dang rì dvnungòe.

Add new comment

18 + 1 =