Svrabín Koqkvmpè Francis ínø Cardinalrì kōngsiò mvdò àngshvr rì svng dvng bø'à we .

Svrabín Koqkvmpè Francis ínø Cardinalrì kōngsiò mvdò àngshvr rì svng dvng bø'à we .

Svrabín Koqkvmpè Francis ínø vle a:mì we nár vníí cardinal kōngsiò mvdò àngshvr rì svng dvngà bø'à.

Pàwàlvm wànì vle a:mì we detdán kèní kōngsi mvdò taq vbá rì nø àng detdán vhøm bø'ì we íe. Wè mvdò nø Svrabín Koqkvm rà lung dvgvp Paqzí zíshú mvdò gø ínø ' C9 ' wànø gø tø'ò we íe. Pàwàlvm wànì àng mvdò gorø cardinal (9) pè taqkèní poq bø'à rvt íē. 

Àngshvr rvzvng bøā we Cardinal kōngsi mvdò (9) pèò bøng rì nø 
(1) Lvpat (68) vl we Vaticanò bvnlì àngkang íwe cardinal Pietro Parolin, 
(2) Lvpat (78) nøng íwe Spanish cardinal Fernando Vergez Alzaga, 
(3) Lvpat (63) nøng vl Congco móngdàn mongzøngce cardinal Fridolin Ambongo
(4) Lvpat (78) vl India cardinal Oswald Gracias, 
(5) Lvpat (76) nøng vl American cardinal Sean Patrick OMalley, (6) Lvpat (76) nøng vl Spanish cardinal Juan Jose Omella 
(7) Lvpat (65) nøng vl Canada Gerald Lacroix, 
(7) Lvpat (64) nøng vl synod dvbúng wèò bvnlì àngkang cardinal Jean-Claude Hollerich (8) Lvpat (63) nøng vl Brazil cardinal Sergio da Rocha,
(9) Wè mvdòò bvnlì àngkang ku Svrado Marco Mellino maq íe.

Detdán vhøm a:mi nø narshì bø'ì we cardinal rì nø..
(1) Lvpat (80) nøng vl cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga
(2) Lvpat (69) nøng vl German cardinal Reinhard Marx
(3) Lvpat (80) nøng vl cardinal Giuseppe Bertello maq íe wā shøne.

Add new comment

6 + 0 =