"Svrabín koqkvmpè Francis nø Hungary taqkèní Yuda Vsvngrì nvng vhøm we Shvngkà"

"Svrabín koqkvmpè Francis nø Hungary taqkèní Yuda Vsvngrì nvng vhøm we Shvngkà"

==================================================================

  Svrabín Koqkvm Francis, Hungary móngdàn nvng slovakia móngdànrì kaq svng vlē a mì we angni taq Gvray dvbùshang Mongkà Sasvna bvnlì tvrà dì pvngshì bøì we íe. Svrabín Koqkvm Francis nø àng shiqshan tvrà rvt kwézìtshì bøì mèpvng zaqle køni móngdàn svng dí pvngshì we nvmlat baq gø íe. Svrabín Koqkvm Francis nø dvbùshang Sasvna tvrà mà-búng we vzvng kaq Shøngnī laqmu dvtvn chøm  svng vriqò nø dvgá shvngømré rvzvngcerì taqkèní gvsa (11) gø nvng vhøm bøì we íe. 
            

  Vkvt dø Shvngømré (11) lòng taq Catholic shvngømré nø màbá we íe.(2019) nøng shipan taq Hangery móngzøngce górø taqkèní (62) % nø Catholic shvngømré ínø , (20) % nø Gvray kaq mvkvm we kvmnønt tvrà mvlúnò we basharì íe.(5) % nø dvgá rvzvngce shvngømrérì íe. (8) % nø dvgápvn kvmnønt tvrà taq zømshirì ínø (2) % nø Ka shvngømré svng gø mà-wáshì we mà-noqshì we Vsvngrì íe. àngmaq Yuda dvcìrìò kønmvngrì nø svrabín koqkvmpè nvng vhøm lvm íwe dvgá shvngømré shølshú Vgorì nvng tiqdø vbá lvm íbø ì.

  Yuda Vsvngpvn dvcìrì kaq svng àng mvdò Ku, dvcì Ku shvtnò we rvtø Hangery móngdàn taq kèní Yuda dvcìrì (565,000) gø' Shvt yàngà wanø sunò we íe. Denial Hungary móngdàn taq nø Yuda dvcìrì (10,000) taqkèní (15,000) dvngtè vlē wanø sunò we ínø,Té Kà nø Yuda dvcìrì nø Hangery myoqdō Pudapest myoq taqø vl we svng shálún shìe.

Add new comment

5 + 11 =