Svrabin Koqkvm Francis ínø chut chvng we mvshøl taq nøngmaqò chømyōr vjøngmè Mari dang nvng Gvray àngme taqkèní longzapè Yesuo "chut chvng we tvrà taq muqhøm lúmlvm" wanø dvtvn we

 Svrabin Koqkvm Francis ínø chut chvng we mvshøl taq nøngmaqò chømyōr vjøngmè Mari dang nvng Gvray àngme taqkèní longzapè Yesuo "chut chvng we tvrà taq muqhøm lúmlvm" wanø dvtvn weí lángshì we kà Vgo mvtùri svng bø'nā bøā we íe.  Svrabín koqkvm pèí  "Mari nø Døngku àngme tiqgø írvt angí nø nøngmaq svng ròqgar nø dvbvngē " wanø dvkvme.

 Chømyōr vjøngmè mari nø cángkoqkvm mø-í. Angnø  nøngmaq dvpvt àngme tiqgø dø èíā íe. Àngzø angcerií vdè àngmemaq kaq vpø shvring ínø goí pàdø rvzvngcerìí gø chømyōr vjøngmè Mari kaq svng ring we bøng taqkèní Vpøí lòng nø gvzà vdù we íe.

Angce vl-lvm pèí nø àng gvzà shú:ngwvm shìwe àngme kaq svng ngør ngown we kàrì í kadø lādvng lvshønò ni mà? Kadø lādvng lāshvbungò ni mà? Ínigø nøngmaq dvdvm vshvt rawe nø Shvngømré nvng Shansher vsvng rì taqkèní chømyōr vjøngmè svng Medo wā goò lòng nø Vkangpè Yesuo tiqlòng wā íwe chutchvng we tvrà taqkèní rvl mà-shvla lòng íē.

Vkangpè Yesu nø tiqgø wa ínø,. rvzvng bøā we Gvray gø íe. Vkvtdø Gvray àngme kaq Medo wanø  vpø shvring Shvgún we wáshì lòng nø angcepè taqkèní àngme mvdvmø gvlshì we àng shóngnønt svng dvtvn we taq lángshì we  kà íe.
 Ínigø shóngnønt ínø nøngmaq kaq svng mvmè gwa  we bvnlìrì svng wàlvm dvkvm rvt yarì shvngbè nø shú:ngnønt taqkèní wā léshì daqí lòng íē.  

Svrabin Koqkvm Francis ínø Vkangpè Yesu svng Gogōtaq mvdvmø longzapè Yesu nvng tiqdø vbá lú:ngì dang svng tiqkvt shøn bøā we íe. Wepàdø Medo nø yóga zønlì bøn we rvtø taq tiqgø gø wā ínø mà-vl a:mìrì nvng tiqdø vbá we íē. 

Mari nø Covid 19 yóga zønlì bøn we rvtø vdòng nøngmaq nvng tiqdø vl nø shongshøng we angnvm angchvngri àngrì angrvp rì nvng vcāri, Vsvng lvpat svng mv-kok shú mà-dá dø  shvlēò rì nvng tiqdø nitvp dø vlē. Àngmaq nvng tiqdø Mari nø àngme tiqgø pàdø rip bøì nø angkaq røtshì we vjúrøt shì Kà nø kadvgvp gø maqhung mø-í.

Svrabin Koqkvm Francis nø pulan móngdàn taq vl we rvzvngcerì nvng vhøm nø mv-ngøshì we í Pàmvrà wa dvgvp pulan móngdàn taq shvwa mvngpòng nvng Shvngømré angnīrì, kadø wà bøā we dang svng dvtvnòe. 

 Mònggang døngtvng taq vsvng lvpat ò àng dvpø, lvpat ò àng zìdvng, àng dvjà taq vsvngrìo shánønt, Døngku, Shvngømré nvng vsvngpvn mvdò taq àng shvr tiqkvt ílúnlvmrvt vjúrøt shì ràe.

 Svrabin Koqkvm Francis nø kàdvngté mà-lé kè Naijiríā taqø gvsvt we vdòng,  shatbøā we Vsvng (130) jvn gø nvng Australia taq nø vtì gvzà tévtvng we, vkvtdø dvshá mvhøt vhømlvmōrì nø angtaq nønt zā lvm íwe nvng àngmaq dvpvt dvdvm nø vjúrøt dvbvng we dang shøn bøā we íe

Add new comment

10 + 5 =